ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย
นักวิจัย : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
คำค้น : นิเทศศาสตรพัฒนาการ--การศึกษาและการสอน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1819
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยเรื่อง พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย เป็นงานวิจัยจากเอกสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาพัฒนาการของการศึกษาในด้านนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทยและศึกษาองค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทยจากเริ่มต้นจนถึงพ.ศ. 2543 ผลจากการวิจัย พบว่า 1. การศึกษาในสาขานิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย เป็นระดับปริญญาโท เริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2521 มีขยายตัวมาเรื่อย ๆ จนในพ.ศ. 2544 มีเปิดสอนใน 4 สถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 2. จำนวนขององค์ความรู้ในช่วง พ.ศ. 2506-2543 พบว่ามีทั้งหมด 596 เรื่อง เป็นวิทยานิพนธ์มากที่สุด ร้อยละ 88.3 หัวเรื่องที่มีจำนวนองค์ความรู้มากที่สุด คือ การสื่อสารกับการเกษตร รองลงมาคือ การสื่อสารสาธารณสุข และการสื่อสารกับการเมือง ตามลำดับ 3. จำนวนขององค์ความรู้เมื่อวิเคราะห์ตามทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์แล้ว มีการศึกษาด้านผู้รับสาร (R) ด้านความรู้และพฤติกรรม (KP) และด้านการสื่อสารกับการเกษตร มากทีสุด โดยจำนวนความรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่าง ๆ กัน สะท้อนภาพของปัญหาสำคัญ ๆ ในสังคมไทยด้วย

บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . (2545). พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . 2545. "พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . "พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . พัฒนาการของการศึกษาและสถานภาพขององค์ความรู้ทางนิเทศศาสตรพัฒนาการในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.