ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ , สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ
คำค้น : การใช้ที่ดิน--ไทย , ร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดิน พ.ศ. ...
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม , สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1791
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กฎหมายว่าด้วยจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของภาครัฐ มิได้ให้อำนาจในการบริหารจัดการที่ดินโดยรวมแก่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ แต่กระจัดกระจายไปตามกระทรวง ทบวง กรม และคณะกรรมการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาฉบับต่าง ๆ หรือตามมติคณะรัฐมนตรีทำให้การจัดการดูและและใช้ประโยชน์ในที่ดินที่ไม่เป็นเอกภาพและขาดประสิทธิภาพอย่างแท้จริง ผลของการศึกษาและการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พบว่า ควรจัดทำร่างพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ พ.ศ. ... ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อให้มีคณะกรรมการที่เป็น Super Committee เพื่อชี้นำทิศทางของการบริหารจัดการที่ดินของประเทศที่มีเอกภาพ สามารถกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของชาติ ทำให้แนวทางการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประสานสอดคล้องและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน สาระสำคัญของร่างกฎหมาย กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน ให้มีกรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติและคณะกรรมการนโยบายที่ดินส่วนจังหวัดเพื่อการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินที่เกี่ยวข้อง ให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินของประเทศและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทั้งระบบด้วยการกำหนดนโยบายให้สอดคล้องกับการพัฒนา การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรดินและที่ดินอย่างสมดุล เป็นธรรม และยั่งยืนทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม และให้จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเป็นหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินของชาติ และจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินส่วนจังหวัดเพื่อเสนอแนะแนวทาง มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรดินและที่ดินเฉพาะในเขตพื้นที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของคณะกรรมการนโยบายที่ดินส่วนจังหวัด

บรรณานุกรม :
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ , สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ . (2547). การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ , สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ . 2547. "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ , สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ . "การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ , วีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ , สถิตย์พงศ์ สุดชูเกียรติ . การศึกษาแนวทางการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการที่ดิน : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.