ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์
นักวิจัย : สุวิมล อัศวพิศิษฐ
คำค้น : Chromium Hydroxide , Condense Silica Fume , Lead Hydroxide , Ordinary Portland Cement , stabilization/Solidification , การทำเสถียรและหล่อแข็ง , ตะกั่วไฮดรอกไซด์ , ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ , ฝุ่นซิลิกาควบแน่น , โครเมียมไฮดรอกไซด์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4280019 , http://research.trf.or.th/node/604
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้ศึกษาการแทรกสอดของโลหะไฮดรอกไซด์ต่อปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ ปอร์ตแลนด์ในสภาวะที่มีฝุ่นซิลิกาควบแน่นในอัตราร้อยละ 0,5,10 และ 20% โดยน้ำหนัก โดย ทดสอบระยะเวลาการก่อตัวสุดท้ายและการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของอิออนต่าง ๆ ในสาร ละลายปูนซีเมนต์ได้แก่ Ca2+, SO4 2_, OH -, SI4+,Pb2+ และ Cr3+ หลังจากที่เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชั่น เป็นเวลาต่างๆ กัน นอกจากนี้ยังทำการศึกษาคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของก้อนหล่อแข็ง ของเสียในสภาวะที่มีและไม่มีฝุ่นซิลิกาควบแน่น ได้แก่ ความสามารถในการรับแรงอัด การรั่วไหล ของโลหะหนัก ความคงทนต่อการกัดกร่อนโดยกรด และความคงทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เปียกและ แห้ง ผลการทดลองพบว่าตะกั่วไฮดรอกไซด์เข้าไปแทรกสอดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์มาก กว่าโครเมียม ซึ่งส่งผลให้ระยะเวลาในการก่อตัวของปูนซีเมนต์เพิ่มขึ้นจาก 4 เป็น 78 และ 100 ชั่ว โมงเมื่อของผสมมีตะกั่วไฮดรอกไซด์ 0,10 และ 20% โดยน้ำหนักตามลำดับ แต่ระยะเวลาในการ ก่อตัวของปูนซีเมนต์ที่มีตะกั่วไดรอกไซด์ร้อยละ 10 ลดลงอย่างมีนัยสำคัญจาก 78 เหลือ 48,40 และ 30 ชั่วโมงเมื่อของผสมมีฝุ่นซิลิกาควบแน่นอยู่ร้อยละ 0,5,10 และ 20 โดยน้ำหนักตามลำดับ ทั้งนี้เป็นผลมาจากปฏิกิริยาปอชโซลานของฝุ่นซิลิกาควบแน่นทำให้ตะกั่วไฮดรอกไซด์ละลายและ เข้าไปแทกสอดปฏิกิริยาไฮเดรชั่นของปูนซีเมนต์ได้น้อยลง นอกจากนี้ความสามารถในการรับแรง อัดของก้อนหล่อแข็งของเสียที่มีตะกั่วไฮดรอกไซด์ร้อยละ 10 โดยน้ำหนักและอายุ 28 วันเพิ่มขึ้น จาก 34.1 เป็น 35.6,38.7 และ 24.9 Mpa เมื่อระดับการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วยฝุ่นซิลิกา ควบแน่นเท่ากับ 0,5,10 และ 20% โดยน้ำหนักตามลำดับ เป็นที่น่าสังเกตว่าอัตราการชะละลาย โลหะหนักสูงขึ้นเมื่อความเข้มข้นเริ่มต้นของโลหะนหักที่อยู่ในก้อนหล่อแข็งของเสียเพิ่มขึ้น นอก จากนี้พีเอชของสารละลายที่ใช้ชะยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการรั่วไหลของ โลหะหนักจากก้อนหล่อแข็งของเสีย ซึ่งส่งผลให้อัตราการชะละลายของตะกั่วจากก้อนหล่อแข็งสูง กว่าโครเมียม 30 เท่า ก้อนหล่อแข็งของเสียทั้งที่มีและไม่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ด้วย ฝุ่นซิลิกาควบแน่นมีความคงทนต่อการกัดกร่อนโดยกรดเรียงตามลำดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ กรดซัลฟูริก> กรดอะซิติก > กรดไนตริก โดยก้อนหล่อแข็งของเสียที่มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วย ฝุ่นซิลิกาควบแน่นมีความคงทนต่อการกัดกร่อนโดยกรดซัลฟูริกได้ดีกว่าก้อนหล่อแข็งของเสียที่ไมี มีการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยฝุ่นซิลิกาควบแน่น This research work investigated the interfering effects of metal hydroxides on hydration reactions of ordinary Portland cement (OPC) in the presence of 0,5,10 and 20% by weight condensed silica fume. Final setting and variation in the ionic concentrations of Ca2+, SO4 2-, OH -, Si4+, Pb2+ and Cr3+ in filtrates separated from OPC slurries hydrated for different times were determine. In addition, physical and chemical properties of cement- based solidified wastes with and without condensed silica fume were tested for compressive strength, leachability and durability to acid attack and wet-dry cycle. Experimental results showed that Pb caused more severs retardation effects on OPC hydration than Cr hydroxide. This resulted in an increase final setting time of OPC from 4 to 78 and 100 hours when Pb hydroxide was added at 0,10 and 20% by weight respectively. But the time of final setting of OPC in the presence of 10% by weight, of Pb hydroxide was significantly reduced from 78 to 48, 40 and 30 hours when CSF was used to replace OPC at the level of 0,5,10 and 20% by weight, respectively. It is observed that the severe retardation effect on OPC hydration caused by soluble Pb hydroxide has been minimized due to the pozzolanic effect of CSF. In addition, the 28 day compressive strength of the solidified wastes with 10% by weight Pb hydroxide was 34.1, 35.6, 38.7 and 24.9 Mpa when cement was replaced with CSF at the level of 0, 5, 10 and 20% by weight. It is noticed that the rate of metal leaching from the solidified wastes increased with increasing initial metal concentration. In addition, leachate pH was found to be another important factor controlling leaching and as a result Pb was leached from the solidified wastes at 30 times higher than Cr. Durability of the solidified wastes with and without cement replacement by CSF against different acid corrosion was in the following order : sulfuric acid > acetic acid> nitric acid, but the solidified wastes with cement replacement by CSF more durable to sulfuric acid attack than those without.

บรรณานุกรม :
สุวิมล อัศวพิศิษฐ . (2545). การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ . 2545. "การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ . "การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2545. Print.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ . การพัฒนากระบวนการหล่อแข็งของเสียที่ปนเปื้อนด้วยโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2545.