ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย
นักวิจัย : ปริศนา สุวรรณาภรณ์
คำค้น : continuous learning , new product development , R&D management , Thailand , การจัดการการวิจัยและพัฒนา , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ , การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง , ประเทศไทย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4280011 , http://research.trf.or.th/node/596
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์โครงการเพื่อหาปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุต สาหกรรมอาหารในประเทศไทย เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ของบริษัทไทยและบริษัทข้ามชาติ และเพื่อเสนอแนะข้อควรปฏิบัติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถของบริษัทผลิตอาหารของคนไทยเพื่อสามารถแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติในตลาดใน ประเทศไทยได้ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร เป็นหัวข้อที่มักถูกใช้ในการพิจารณาว่าบริษัท จะสามารถแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้หรือไม่ งานวิจัยปัจจุบันเสนอแนะว่าการ บริหารจัดการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจะต้องเป็นองค์กรที่มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และควร จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่างแต่ละแผนกในบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกบริษัทโดย เฉพาะผู้ขาย (Supplier) และลูกค้า การวิจัยนี้ได้ใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิง เจาะลึกใน 3 แผนกที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ คือแผนกการตลาด, แผนกวิจัยและพัฒนา และ แผนกผลิต เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทย เราได้สัมภาษณ์ 20 บริษัทผู้ผลิตอาหารทั้งบริษัทของคนไทย และบริษัทข้ามชาติในประเทศไทยซึ่งมี ศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพื่อพิจารณาดูว่าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทผลิตอาหารเป็น ไปตามที่คาดการณ์ไว้หรือไม่ ผลการวิจัยแสดงว่าโดยปกติแล้วบริษัทข้ามชาติ และบริษัทไทยขนาด ใหญ่บางบริษัท มีความพยายามที่จะนำความรู้ และข้อมูลข่าวสารเข้ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รูป แบบ(model) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันยังไม่ชัดเจนในแง่การนำเอาข้อมูลข่าวสารมาใช้ในการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากการศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยเราได้เสนอ รูปแบบของกระบวน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งแสดงถึงกระบวนการในการรวบรวมและสะสม ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า, เทคโนโลยี และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัท ได้แก่ แผนกการตลาด, แผนกวิจัยและพัฒนาและแผนกผลิต Objective : 1.To assess factors affect NPD competencies in the Thai Food Industry. 2.To rational the NPD competencies factors or local and MNCs food industry in Thailand. 3.To present recommendation for NPD implementation aiming to increase NPD competencies in local food manufacturing to compete more efficiently in local market. New product development (NPD) in food processing industries is often one element which determines whether companies are able to remain competitive in changing consumer markets. Current research suggests that well managed NPD should be organized as a continuous learning process. It should have strong information linkage across functions and outside the company to suppliers and customers. Qualitative analysis using in depth interview with three majors NPD related functions which are marketing, R&D and manufacturing are directed in order to investigate the NPD competency factors. Twenty local and MNCs food companies in Thailand which have good potential in commercializing new products are interviewed. Data are analyzed and NPD competency factors are defined. We examine NPD in Thailand’s food processing industry to determine how much it conforms (or not) to current thinking. Generally, only some multinationals and a few larger Thai companies make some attempt to integrate information form a wide knowledge base into their NPD. Even the ones that do it well by Thai standards still have some problems. Existing models of NPD are not very explicit on how information flows should be structured. From our examination of NPD in Thailand, we propose a model based on the continuous learning process in NPD. It suggests how to accumulate and integrate learning (about customers, technology, and NPD itself) across key internal functions (marketing, R&D, and manufacturing).

บรรณานุกรม :
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . (2543). การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . 2543. "การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . "การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
ปริศนา สุวรรณาภรณ์ . การศึกษาความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.