ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย
นักวิจัย : ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา , สมบูรณ์ สุขะวณิช
คำค้น : สถาบันอุดมศึกษา--การใช้เครื่องจักรกล , คอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1771
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจปริมาณและประเภทของคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ในหน่วยงานปริมาณและประเภทของงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงาน รวมทั้งความต้องการในการใช้คอมพิวเตอร์และความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐบาลทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวม 184 แห่ง ผลการวิจัยพบว่า 1. คณะและหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการปฏิบัติงานเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้มากที่สุด คือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (Micro computer) ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ยี่ห้อ IBM 2. ปริมาณการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ประเภทของงานที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานมากที่สุดคืองานจัดเตรียมเอกสาร และการให้บริการด้านฝึกอบรมแก่หน่วยราชการอื่นๆ 3. หน่วยงานต่างๆมีความพึงพอใจที่ได้รับจากการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มาก 4. หน่วยงานต่างๆ มีความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการปฏิบัติงานมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเก็บรวบรวมและจัดระบบฐานข้อมูล

บรรณานุกรม :
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา , สมบูรณ์ สุขะวณิช . (2534). การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา , สมบูรณ์ สุขะวณิช . 2534. "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา , สมบูรณ์ สุขะวณิช . "การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Print.
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ , พัชนี เชยจรรยา , สมบูรณ์ สุขะวณิช . การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ : รายงานการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2534.