ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย
นักวิจัย : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต
คำค้น : สื่อมวลชน--บรรณนิทัศน์ , สื่อมวลชน--สาระสังเขป , นิเทศศาสตร์--บรรณานุกรม , นิเทศศาสตร์--สาระสังเขป , การสื่อสาร--บรรณานุกรม , การสื่อสาร--สาระสังเขป
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1762
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิจัยจากเอกสารเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรวบรวมรายชื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทในสาขาวิชานิเทศศาสตร์และจัดทำบรรณนิทัศน์ไว้เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการศึกษาและเพื่อทราบข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาต่างๆ ทางนิเทศศาสตร์ ประเภทของสิ่งพิมพ์ สาขาวิชาใดมีมากหรือยังขาดแคลน เพื่อการพิจารณาส่งเสริมให้มีการผลิตหรือศึกษาวิจัยเพิ่มขึ้นให้เหมาะสม วิธีการวิจัยนั้นสำรวจข้อมูลจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 12 แห่ง เฉพาะสิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ที่จัดทำขึ้นในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 ที่มีเผยแพร่อยู่ในห้องสมุดดังกล่าว ผลจากการวิจัย สรุปได้ดังนี้ สิ่งพิมพ์มีจำนวนทั้งสิ้น 696 รายการ แบ่งออกตามประเภทสิ่งพิมพ์ได้ดังนี้ หนังสือ 271 รายการ วิทยานิพนธ์ 283 รายการ รายงานการวิจัย 85 รายการ รายงานการสัมมนา 25 รายการ และจุลสาร 32 รายการ จากการจัดแบ่งออกเป็น 11 สาขาวิชาใหญ่ๆ แล้ว พบว่า สาขาวิชาที่มีสิ่งพิมพ์มากที่สุด ได้แก่ นิเทศศาสตร์พัฒนาการ ร้อยละ 17.8 วารสารศาสตร์ ร้อยละ 13.4 และการสื่อสารทั่วไป ร้อยละ 12.1 ตามลำดับ สาขาวิชาที่มีสิ่งพิมพ์น้อยที่สุด ได้แก่ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง ร้อยละ 4.2 ถ้าหากแยกออกตามประเภทของสิ่งพิมพ์แล้ว สาขาวิชาภาพนิ่งและภาพยนตร์ มีหนังสือมากที่สุด ร้อยละ 14 สื่อมวลชน น้อยที่สุด ร้อยละ 2.2 ส่วน วิทยานิพนธ์ สาขานิเทศศาสตรพัฒนาการมีมากที่สุด ร้อยละ 33.9 ในขณะที่วาทวิทยาไม่มีเลย สำหรับ รายงานการวิจัย นั้น วารสารศาสตร์ มีมากที่สุด ร้อยละ 23.5 และวาทวิทยาไม่มีเลย ส่วน รายงานการสัมมนา นั้นสาขาการสื่อสารทั่วไป มีมากที่สุด ร้อยละ 24 แต่วาทวิทยา ภาพนิ่งและภาพยนตร์ ไม่มีเลย ส่วน จุลสาร สาขาวิชาโทรทัศน์และวิดีทัศน์ มีมากที่สุด ร้อยละ 18 แต่วาทวิทยาและสื่อสารการแสดงไม่มีเลย

บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . (2533). การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . 2533. "การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . "การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2533. Print.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต . การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ทางนิเทศศาสตร์ในประเทศไทยระหว่าง พ.ศ. 2526-2532 : รายงานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2533.