ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย
นักวิจัย : อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์
คำค้น : การประชาสัมพันธ์--บรรณานุกรม , โฆษณา--บรรณานุกรม
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการประชาสัมพันธ์
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1761
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โฆษณา : การตลาดและส่งเสริมการขาย ; การบริหาร ; การประกวด ; การวิจัย ; การสร้างสรรค์และออกแบบ ; กฎระเบียบและจรรยาบรรณ ; ความเป็นไทย ; เด็กและวัยรุ่น ; เทคโนโลยีใหม่ๆ ; ที่พักอาศัย ; บริษัทตัวแทน ; แผนและการรณรงค์ ; พุทธศาสนา ; ภาพและสิ่งพิมพ์ ; ภาพยนตร์โฆษณาโทรทัศน์ ; ภาษา ; วิทยุ ; ศัพท์ ; ส่งเสริมสังคม ; สมาคมโฆษณา ; นักโฆษณา -- การประชาสัมพันธ์ : การใช้ภาษา ; การบริหาร ; การเรียนการสอน ; การวิจัย ; การวางแผน ; สถานภาพและหน่วยงาน ; สาธารณสุข ; สื่อ -- โฆษณาและประชาสัมพันธ์ : การท่องเที่ยว ; การอนุรักษ์ ; การเลือกตั้ง ; สตรี -- การสื่อสารการตลาด

งานวิจัยจากเอกสารเรื่องนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจและรวบรวมรายชื่อของสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ ในสาขาการประชาสัมพันธ์และโฆษณา พร้อมทั้งจัดทำบรรณนิทัศน์ของสิ่งพิมพ์ทั้งหมดที่สำรวจได้นั้น และเพื่อจะได้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และโฆษณาว่าหัวเรื่องใดที่มีมากน้อยเพียงไร วิธีการวิจัยนั้นเก็บข้อมูลโดยการสำรวจสิ่งพิมพ์จากห้องสมุดสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 10 แห่ง เฉพาะสาขาการประชาสัมพันธ์และโฆษณาระหว่าง พ.ศ. 2533-2538 ที่มีเผยแพร่อยู่ในห้องสมุดดังกล่าว ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ สิ่งพิมพ์มีจำนวนทั้งสิ้น 201 รายการ แบ่งเป็นสาขาโฆษณา 94 รายการ การประชาสัมพันธ์ 69 รายการ โฆษณาและประชาสัมพันธ์ 38 รายการ แบ่งตามประเภทของสิ่งพิมพ์ที่มีมากที่สุด ได้ดังนี้ วิทยานิพนธ์ 116 รายการ หนังสือ 70 รายการ งานวิจัย 10 รายการ วารสาร 3 รายการ รายงานการสัมมนา 2 รายการ สาขาโฆษณา หัวเรื่องที่มีเอกสารมากที่สุดได้แก่ โฆษณา -การสร้างสรรค์และออกแบบ โฆษณา-บริษัทตัวแทน และโฆษณา-ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ ตามลำดับ สาขาประชาสัมพันธ์ หัวเรื่องที่มีเอกสารมากที่สุด ได้แก่ ประชาสัมพันธ์-สื่อการประชาสัมพันธ์ และ การประชาสัมพันธ์-การเรียนการสอน ตามลำดับ สาขาโฆษณาและประชาสัมพันธ์ หัวเรื่องที่มีเอกสารมากที่สุด ได้แก่ ภาพลักษณ์โฆษณาประชาสัมพันธ์ และโฆษณาประชาสัมพันธ์-การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ . (2539). การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ . 2539. "การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ . "การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
อุบลวรรณ ปิติพัฒนะโฆษิต , จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์ . การสำรวจและจัดทำบรรณนิทัศน์สิ่งพิมพ์ในสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ และโฆษณาในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ.2533-2538 : งานวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.