ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา
นักวิจัย : พรเพ็ญ ลาโพธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546001632
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายและเกณฑ์สำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร แบบทดสอบประกอบด้วยข้อทดสอบ8 รายการ ได้แก่ 1) ส่วนประกอบของร่างกาย 2) ก้าวขึ้น-ลงกล่อง 3) ยืนกระโดดแตะฝาผนัง 4) ขว้างลูกซอฟท์บอล 5) นั่งก้มตัว 6) ลุก-นั่ง 1 นาที 7) วิ่งเร็ว 20 เมตร และ8) วิ่ง-สไลด์ 4 จุด หาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโดยวิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของ Rovinelli และ Hambleton โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 11 ท่าน หาค่าความเที่ยงตรงตามสภาพ หาค่าความเชื่อถือได้ และหาค่าความเป็นปรนัย โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน กลุ่มประชากร ประกอบด้วย นักกีฬาแบดมินตัน ระดับอุดมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 175 คน เป็นนักกีฬาชาย 102 คน และนักกีฬาหญิง75 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การแจกแจงแบบโค้งปกติและคะแนน "ที" ผลการวิจัยพบว่า 1) แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตัน ระดับอุดมศึกษา มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและความเที่ยงตรงตามสภาพ 2) ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อถือได้ของข้อทดสอบ 8 รายการ มีค่าเท่ากับ 1.00 .95 .97 .96 .99.97 .92 และ .90 ตามลำดับ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเป็นปรนัยของ ข้อทดสอบ8 รายการ มีค่าเท่ากับ 1.00 .95 1.00 1.00 1.00 .99 .96 .96 และ .98 ตามลำดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเชื่อถือได้และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ความเป็นปรนัยอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตามเกณฑ์ของ Kirkendal 3) สร้างเกณฑ์สมรรถภาพทางกายในแต่ละรายการสำหรับนักกีฬาแบดมินตัน ระดับอุดมศึกษา ด้วยการแจกแจงแบบโค้งปกติ และแบ่งเกณฑ์ระดับสมรรถภาพทางกายเป็น 5 ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ำ และต่ำมาก สรุปได้ว่า แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้ทดสอบนักกีฬาแบดมินตัน ระดับอุดมศึกษาได้

บรรณานุกรม :
พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . (2546). แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . 2546. "แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . "แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
พรเพ็ญ ลาโพธิ์ . แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับนักกีฬาแบดมินตันระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.