ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว
นักวิจัย : สนธยา โชคเศรษฐกิจ, 2513-
คำค้น : แบบจำลองทางธรณีวิทยา , การสำรวจทางธรณีวิทยา , หินตะกอน , หินแปร , อาร์กวิว , โปรแกรมคอมพิวเตอร์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชัย เยี่ยงวีรชน , สัญญา สราภิรมย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745311995 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1753
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การใช้แบบจำลอง 3 มิติในการแสดงผลข้อมูลธรณีวิทยาสามารถสื่อให้นักธรณีวิทยามีความเข้าใจลักษณะของชั้นหินและโครงสร้างธรณีวิทยาได้ชัดเจนขึ้นโดยเฉพาะมิติที่ 3 ปัจจุบันโปรแกรมทางด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มีขีดความสามารถในการแสดงผล 3 มิติได้ นอกจากใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลธรณีวิทยาแล้ว ยังสามารถสร้างแบบจำลองขึ้นเพื่อการแสดงผลได้ ดังนั้นการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและพัฒนาขั้นตอนการสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา โดยใช้กรณีศึกษาของชั้นหินตะกอนและหินแปรด้วยโปรแกรมอาร์กวิว 8.1 และโมดูล 3D Analyst 1.0 ซึ่งได้พัฒนาโปรแกรม 2 โปรแกรมคือ โปรแกรมประมวลผลข้อมูลเบื้องต้นเพื่อจัดรูปแบบข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และโปรแกรมสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ของโครงสร้างธรณีวิทยา และการลำดับชั้นหิน ผลลัพธ์ของการสร้างแบบจำลองสามารถแสดงผลเป็นภาพตัดขวางธรณีวิทยา และพื้นผิว TIN (Triangulated Irregular Network) ของระนาบชั้นหินและรอยเลื่อน กระบวนการส่วนแรกของโปรแกรมประกอบด้วยขั้นตอน การวิเคราะห์โครงสร้างธรณีวิทยา การจัดกลุ่มหินตามโครงสร้างธรณีวิทยา การเรียงลำดับอายุของกลุ่มหินและหมวดหิน ซึ่งได้ให้ข้อมูลเส้นลำดับอายุที่ประกอบด้วยข้อมูลขอบเขต รอยเลื่อนและเส้นสัมผัสหมวดหิน แล้วจึงผ่านกระบวนการส่วนที่ 2 คือการนำไปสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา ด้วยการนำข้อมูลเส้นลำดับอายุมาขยายเป็นการวางตัวที่แตกต่างกันตามโครงสร้างทางธรณีวิทยา และสร้างพื้นผิว TIN ของชั้นหินขึ้น การสร้างภาพตัดขวางทำได้ด้วยการดึงข้อมูลเส้นหน้าตัดบนพื้นผิว TIN ทุกพื้นผิวที่อยู่ในแนวตัดขวางออกมา เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาหาความสัมพันธ์ระหว่างชั้นหินและรอยเลื่อน ผลลัพธ์สุดท้ายของการจำลองได้ภาพตัดขวางธรณีวิทยาที่มีค่าพิกัดแบบ 3 มิติ

บรรณานุกรม :
สนธยา โชคเศรษฐกิจ, 2513- . (2547). การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยา โชคเศรษฐกิจ, 2513- . 2547. "การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สนธยา โชคเศรษฐกิจ, 2513- . "การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สนธยา โชคเศรษฐกิจ, 2513- . การสร้างแบบจำลองธรณีวิทยา 3 มิติของหินตะกอนและหินแปร จากข้อมูลการสำรวจธรณีวิทยาภาคสนามบนโปรแกรมอาร์กวิว. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.