ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน
นักวิจัย : เรวัตร จินดาเจี่ย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546001443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 การทดลอง ดังนี้ การทดลองที่ 1 เป็นกรณีศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพบางประการ (ค่าความเป็นกรดด่าง

pH, ค่าการนำไฟฟ้าของวัสดุ

EC, ความจุแลกเปลี่ยนประจุบวก

CEC, สัดส่วน C:N ความหนาแน่นรวมของวัสดุ

D(,b) และความจุความชื้น

WHC) ของวัสดุภายในประเทศ ได้แก่ ขุยมะพร้าว ถ่าน แกลบ ทรายหยาบ และแกลบดิน เพื่อคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับใช้เป็นวัสดุปลูก ผลการศึกษาไม่พบวัสดุชนิดใดที่มีความเหมาะสมทุกประการในการเป็นวัสดุปลูกเดี่ยวได้ จึงได้นำค่า CEC และ WHC ของขุยมะพร้าวและถ่านแกลบมาพิจารณาเลือกเป็นวัสดุหลัก 2 กลุ่มในการสร้างวัสดุปลูกผสมในประเทศไทย โดยใชัวัสดุหลัก 1 ส่วนผสมร่วมกับทรายหยาบ 1-3 ส่วนกับแกลบดิน 1-2 ส่วนโดยปริมาตรได้เป็นวัสดุปลูกผสมกลุ่มขุยมะพร้าวและกลุ่มถ่านแกลบอย่างละ 6 ตำรับการทดลอง เปรียบเทียบกับวัสดุต่างประเทศ 2 ชนิด คือ ภูมิสและพีทมอส รวมเป็น 14 ตำรับการทดลอง นำไปศึกษาผลของวัสดุปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ รวมทั้งศึกษาสมบัติทางเคมีและกายภาพของวัสดุปลูกก่อนและหลังการทดลองปลูกมะเขือเทศเชอรี่ในการทดลองที่ 2 ผลการทดลองได้แสดงให้เห็นว่า พีทมอสเป็นวัสดุปลูกที่มีแนวโน้มให้ผลผลิตต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของมะเขือเทศเชอรี่ได้ดีกว่าทุกตำรับการทดลอง สำหรับในกลุ่มวัสดุปลูกผสม วัสดุปลูกที่มีสัดส่วนขุยมะพร้าว : ทรายหยาบ : แกลบดิน เท่ากับ 1:1:1 มีผลให้ต้นมะเขือเทศมีความสูงมากที่สุดรองจากพีทมอส ส่วนน้ำหนักสดและน้ำหนักแห้งของรากมะเขือเทศเชอรี่มากที่สุดอยู่ในวัสดุปลูกผสมที่มีสัดส่วนขุยมะพร้าว : ทรายหยาบ : แกลบดิน เท่ากับ 1:1:2 แต่น้ำหนักผลดีและน้ำหนักผลผลิตรวมไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติในทุกตำรับการทดลอง สมบัติางเคมีของวัสดุปลูกผสมกลุ่มขุยมะพร้าวและกลุ่มถ่านแกลบก่อนการปลูกพืช มีค่า pH 5.96-6.28 และ 6.43-7.06, EC 2.05-2.81 และ 0.60 - 1.39 dS/m, CEC 4.10-11.64 และ 3.48-8.06 cmol/kg และสัดส่วน C:N 41-79 และ 26-51 ตามลำดับ สมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกผสมทั้งสองกลุ่มก่อนการปลูกพืช มีค่า D(,b) 0.62-1.14 และ 0.67-1.22 g/cm('3), E 55.49-73.86 และ 60.45 - 71.48%, WHC 44.82-79.52 และ 36.76-80.37 % และ AWCA 40.47-68.76 และ 33.08-67.25% ตามลำดับ สมบัติทางเคมีของวัสดุปลูกผสมทั้งสองกลุ่มหลังการปลูกพืช มีค่า pH 5.87-5.97 และ 6.09-6.20, EC 0.93-1.43 และ 0.71-0.97 dS/m, CEC 5.82-17.85 และ 5.11-17.26 cmol/kg และสัดส่วน C:N 19-38 และ 9-29 ตามลำดับ สมบัติทางกายภาพของวัสดุปลูกผสมทั้งสองกลุ่มหลังการปลูกพืช มีค่า D(,b) 0.73-1.31 และ 0.77-1.40 g/cm('3), E 47.67-69.55 และ 46.62-66.57%, WHC 42.21-94.09 และ 38.93-87.22% และ AWCA 39.37-77.32 และ 37.20-79.07% การศึกษานี้จะเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการนำวัสดุปลูกผสมภายในประเทศทดแทนวัสดุปลูกต่างประเทศ

บรรณานุกรม :
เรวัตร จินดาเจี่ย . (2546). ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวัตร จินดาเจี่ย . 2546. "ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เรวัตร จินดาเจี่ย . "ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
เรวัตร จินดาเจี่ย . ศึกษาวัสดุปลูกที่เหมาะสมสำหรับการปลูกมะเขือเทศเชอรี่โดยไม่ใช้ดินในเขตร้อน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.