ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย
นักวิจัย : พันธวัศ สัมพันธ์พานิช
คำค้น : ชลประทาน--ไทย--ร้อยเอ็ด , สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า , การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม , แม่น้ำชี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1730
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

รายละเอียดโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า : ข้อกำหนดในการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ; ลักษณะของโครงการ ; การบริการสูบน้ำและการเรียกเก็บค่าบริการ ; การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในการบำรุงรักษาโครงการ ; การจัดตั้งสหกรณ์ผู้ใช้น้ำ -- การศึกษาผลกระทบของโครงการต่อสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน : ทรัพยากรทางกายภาพ : ที่ตั้ง ; ลักษณะภูมิประเทศ ; ลักษณะภูมิอากาศ ; ปฐพีวิทยาและสมรรถนะดิน ; อุทกวิทยาน้ำผิวดิน ; อุทกวิทยาน้ำใต้ดิน ; ทรัพยากรทางชีวภาพ : นิเวศวิทยาบนบก ; นิเวศวิทยาแหล่งน้ำ -- คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ -- คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต -- สภาพปัญหาของอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด -- ผลการศึกษาโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : ความคิดเห็นต่างๆ ของผู้นำท้องถิ่นที่มีต่อโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ; อุปสรรคปัญหาและประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ; ความต้องการโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าของราษฎรในพื้นที่ข้างเคียงที่ยังไม่ได้รับการบริการจากโครงการฯ -- รายละเอียดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ถึงปี 2538 -- ระเบียบกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานด้วยการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขอใช้บริการสูบน้ำจากสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า -- การคิดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ และการจัดรอบเวรการส่งน้ำ -- ระเบียบสหกรณ์ต่างๆ จำกัด ว่าด้วยการรับฝากเงินและว่าด้วยการรับจ่าย และเก็บรักษาเงิน -- สถานีสูบน้ำในเขตอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

การศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานในการสูบน้ำ เพื่อการชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณีอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดนั้น โครงการฯ มิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมแต่อย่างไร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต หากแต่โครงการสูงน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าทุกสถานีสูบน้ำของอำเภอเสลภูมิ มีแต่ข้อดี หรือมีแต่ประโยชน์ที่ราษฎรจะได้รับแทบทั้งสิ้น กล่าวคือ ราษฎรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสูบน้ำสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ และอื่นๆ โดยเฉพาะสามารถทำนาเกษตรได้ปีละ 2 ครั้ง (ทำนาปี และทำนาปรัง) โดยมิต้องอาศัยน้ำฝนจากธรรมชาติ โครงการดังกล่าวทำให้เกิดการพัฒนาต่างๆ อาทิ การพัฒนาด้านถนนหนทาง ด้านพลังงานไฟฟ้า ด้านแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค-บริโภคให้มากขึ้น สำหรับราษฎรในหมู่บ้านของพื้นที่โครงการ สรุปได้ว่าโครงการฯ ทำให้มีการพัฒนาด้านเกษตร ทำให้ได้ผลผลิตมากขึ้น ทุกคนมีความร่วมแรกร่วมใจกันทำงาน และไม่มีความขัดแย้งกันของคนในหมู่บ้าน หากแต่โครงการทำให้ราษฎรในพื้นที่ที่มิได้รับการบริการจากโครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า คิดค่าจ้างหรือค่าตอบแทนเมื่อมีการว่าจ้างให้ทำงาน อีกทั้งพื้นที่โครงการไม่มีปัญหาของการใช้ยาฆ่าแมลงที่ใช้แล้วก่อให้เกิดทรัพยากรสัตว์น้ำน้อยลงไม่มีโรคแมลงระบาด ไม่มีปัญหาเรื่องของคุณภาพดินเสื่อม และไม่มีปัญหาเรื่องของระยะเวลาการเปิด-ปิด ปริมาณการปล่อยน้ำ อัตราการเรียกเก็บเงิน ตลอดจนการขโมยน้ำจากโครงการใช้ และไม่เกิดปัญหาของการขาดแคลนน้ำด้วย หากแต่โครงการฯ พบว่ามีปัญหาอยู่ที่ระยะทางของการก่อสร้างคลองดาดคอนกรีตส่งน้ำสั้นเกินไป การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์ผู้ใช้น้ำไม่สำเร็จ โครงการฯ ทำให้มีการใช้เงินลงทุนสูงขึ้น แต่ผลผลิตที่ได้รับก็คุ้มกับการลงทุน หรือกล่าวได้คือผลผลิตไม่ตกต่ำ และโครงการฯ มิได้ก่อปัญหา ทำให้ราษฎรในพื้นที่โครงการมีภาระหนี้สินใดๆ หากแต่ราษฎรที่มีภาระหนี้สินมากขึ้นอาจเกิดจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย โดยเฉพาะการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่จะอำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าทำให้มีการใช้แรงงานคน เครื่องทุ่นแรง มากขึ้นแล้ว ทำให้ราคาที่ดิน และผลผลิตทางการเกษตรก็สูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีสภาพความเป็นอยู่ดี รวมถึงคุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้นด้วย แต่ราษฎรภายในพื้นที่โครงการฯ กล่าวว่า โครงการจะมีปัญหาในเรื่องของโครงสร้างคลองส่งน้ำประธาน (ดาดคอนกรีต) คลองซอย รวมทั้งคลองไส้ไก่ที่ชำรุด ผุพัง เก็บน้ำไม่อยู่ ทั้งนี้อาจเนื่องจากระยะเวลาการใช้งานมานานมาก แต่บางหมู่บ้านกล่าวว่า สาเหตุมาจากผู้รับเหมาก่อสร้าง ทำการก่อสร้างไม่ตรงตามแบบหรือได้ตามมาตรฐานที่กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานกำหนดไว้ อีกทั้งผู้รับผิดชอบดูแลและวิเคราะห์โครงการฯ ควรที่จะพิจารณาถึงผลดี-ผลเสียต่อราษฎรในพื้นที่ใกล้เคียงที่ไม่ได้รับน้ำจากโครงการ ถึงสภาวะจิตใจของความต้องการโครงการ ความเหมาะสมและถูกต้อง ความจำเป็นต่างๆ ของราษฎร ทั้งนี้โครงการควรที่จะมีเหตุผลต่างๆ และข้อจำกัดของโครงการฯ ต่อการขยายพื้นที่ให้บริการ รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อราษฎร และต่อโครงการฯ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อโครงการดังกล่าวจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชี้แจงให้ราษฎรที่ต้องการรับการบริการจากโครงการฯ ทราบถึงเหตุผลพร้อมข้อจำกัดต่างๆ ของศูนย์บริการสูบน้ำด้วยพลังงานจังหวัดร้อยเอ็ด กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน ทั้งนี้เพื่อให้ราษฎรทราบสาเหตุของการไม่ได้รับบริการ และเพื่อลดความขัดแย้งต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต

บรรณานุกรม :
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช . (2539). การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช . 2539. "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช . "การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539. Print.
พันธวัศ สัมพันธ์พานิช . การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมของการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการสูบน้ำเพื่อระบบชลประทานในลุ่มแม่น้ำชี : กรณี อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด : รายงานการศึกษาวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2539.