ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน
นักวิจัย : สิริพร ผลสมบูรณ์, 2520-
คำค้น : การประมวลผลภาพ--เทคนิคดิจิตอล , ฟังก์ชันเอกซ์โพแนนเชียล , ลายน้ำ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สาธิต วงศ์ประทีป , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741764278 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้เป็นการนำเสนอเทคนิคการทำลายน้ำดิจิตอลบนรูปภาพซึ่งใช้หลักการ Spread spectrum ในการสร้างรูปแบบเฉพาะของลายน้ำดิจิตอลที่มีลักษณะเป็นวงแหวนซ้อนกันหลายๆ วง โดยอาศัยคุณสมบัติของฟังก์ชันเลขชี้กำลังเชิงซ้อน ทำให้ลายน้ำดิจิตอลดังกล่าวไม่แปรผันต่อกระบวนการหมุนและการเคลื่อนที่ รวมทั้งสามารถคืนสภาพได้จากการปรับขนาด โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการแปลงผกผัน ซึ่งเทคนิคที่นำเสนอนี้กระทำในโดเมนความถี่ของรูปภาพ และไม่จำเป็นต้องอาศัยการแปลงให้อยู่ในพิกัดลอการิธึมเชิงขั้ว จึงสามารถลดความซับซ้อนในการคำนวณลงได้ นอกจากนี้แล้วยังไม่จำเป็นต้องใช้รูปภาพต้นฉบับในการตรวจหาลายน้ำดิจิตอล ซึ่งจะสามารถช่วยลดเวลาในการค้นหา ตลอดจนเนื้อที่ที่ต้องใช้ในการจัดเก็บรูปภาพดังกล่าวได้ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าลายน้ำดิจิตอลของเทคนิคที่นำเสนอนี้สามารถตรวจหาได้อย่างถูกต้อง ถึงแม้ว่ารูปภาพจะถูกแปลงไปแบบต่างๆ ทั้งในเชิงเรขาคณิตและไม่เชิงเรขาคณิต

บรรณานุกรม :
สิริพร ผลสมบูรณ์, 2520- . (2547). ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพร ผลสมบูรณ์, 2520- . 2547. "ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริพร ผลสมบูรณ์, 2520- . "ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สิริพร ผลสมบูรณ์, 2520- . ลายน้ำดิจิตอลสำหรับรูปภาพที่คืนสภาพได้จากการหมุน การปรับขนาดและการเคลื่อนที่ โดยใช้ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียลเชิงซ้อน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.