ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส
นักวิจัย : สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523-
คำค้น : รังสีแกมมา--การวัด , โฟโตอิเล็กตรอน , ระบบกำหนดตำแหน่งบนโลก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เดโช ทองอร่าม , สุวิทย์ ปุณณชัยยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312134 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1705
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอสเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับวัดรังสีแกมมาในสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบสามารถรายงานผลในรูปของสเปกตรัมพลังงานความแรงรังสี พร้อมทั้งตำแหน่งพิกัดของเส้นรุ้ง (Latitude) และเส้นแวง (Longitude) โดยอาศัยการทำงานของไมโครคอนโทรลเลอร์ขนาด 8 บิตร่วมกับคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาชนิดปาล์มรุ่น m505 ในส่วนของระบบวัดรังสีแกมมาประกอบด้วยวงจรหลัก 4 ส่วนได้แก่ 1) วงจรขยายสัญญาณที่สามารถตั้งอัตราการขยายได้ 500ถึง 1000 เท่า 2) วงจรวิเคราะห์ความสูงพัลส์แบบช่องเดี่ยวที่ควบคุมการทำงานด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ 3) วงจรเรตมิเตอร์ที่สามารถรับอัตราการนับได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100 kcps โดยมีความไม่เป็นเชิงเส้นสูงสุด 0.03% 4) วงจรแปลงผันสัญญาณอนาลอกเป็นดิจิตอลขนาด 10 บิต ที่มีค่าผิดพลาดของความไม่เป็นเชิงเส้นแบบดิฟเฟอเรนเชียล (DNL) และแบบอินทรีกรัล (INL) น้อยกว่า+-1LSB ผลทดสอบความสามารถในการแจกแจงพลังงานด้วยระบบที่พัฒนาขึ้นร่วมกับหัววัดรังสีชนิด CsI(T1) คัปปลิ้งกับพินโฟโตไดโอดมีค่าเท่ากับ 14.28% ที่พลังงาน 661.66keV สำหรับระบบจีพีเอสรับสัญญาณด้วยความถี่ L1 และใช้โปรโตคอลแบบ NMEA-0183 ในการอ่านค่าพิกัดของเส้นรุ้งและเส้นแวง เมื่อแปลงพิกัดเป็นระบบ UTM มีค่าความคลาดเคลื่อนของพิกัดที่วัดได้จากตำแหน่งอ้างอิงเป็น +1.69mE, -1.63mN

บรรณานุกรม :
สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523- . (2547). การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523- . 2547. "การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523- . "การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
สิริยาภรณ์ แสงอรุณ, 2523- . การพัฒนาระบบมอนิเตอร์รังสีแกมมาชนิดเคลื่อนย้ายได้ ที่เชื่อมโยงด้วยจีพีเอส. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.