ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำลองแบบคณิตศาสตร์ ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตในลุ่มน้ำน่าน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำลองแบบคณิตศาสตร์ ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตในลุ่มน้ำน่าน
นักวิจัย : สุพจน์ เจริญสุข
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546001093
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์ สำหรับประเมินผลกระทบจากการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในลุ่มน้ำน่าน จังหวัดน่าน มีจุดประสงค์เพื่อสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับประเมินคุณภาพชีวิต จากสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วยพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ชุมชนต่อพื้นที่ลุ่มน้ำทั้งหมด โดยอาศัยดัชนีสำหรับชี้วัดคุณภาพชีวิตตามหลักเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จำนวน 15 ตัว ที่แบ่งออกเป็น 3 ด้านคือ เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม จำนวน 3, 7 และ 5 ตัว ตามลำดับ เป็นตัวแปรในการประเมิน ทำการคัดเลือกลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำน่านจำนวน 7 ลุ่มน้ำ เป็นตัวแทนในการศึกษาใช้การวิเคราะห์ความถดถอย เป็นเครื่องมือในการค้นหาสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ประเมินค่าการเปลี่ยนแปลงของดัชนีที่ใช้ชี้วัดคุณภาพชีวิตแต่ละตัว ตามการเปลี่ยนแปลงของสัดส่วนของการใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละชนิด และสมการคณิตศาสตร์ที่ใช้ประเมินค่าระดับของคุณภาพชีวิตจากค่าของดัชนีที่ใช้ชี้วัดคุณภาพชีวิต โดยใช้ความคิดเห็นของคณะกรรมการชั่วคราว(ad hoc committee) และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ กำหนดค่าความสำคัญของดัชนีแต่ละตัวที่ใช้ชี้วัดคุณภาพชีวิต และประเมินค่าคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้งหมด ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำขุนสถานและลุ่มน้ำปาด มีคุณภาพชีวิตปานกลาง ในขณะเดียวกันประชาชนที่อาศัยในลุ่มน้ำเปือ ลุ่มน้ำห้วยสะแตง ลุ่มน้ำน้ำกิและลุ่มน้ำแม่สนาน มีคุณภาพชีวิตค่อนข้างต่ำ สุดท้ายประชาชนในลุ่มน้ำแม่เปียงเป้า มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำ และจากการวิเคราะห์กลับไปสู่ปัจจัยที่มีบทบาทต่อคุณภาพชีวิต พบว่าในภาพรวมแล้วประชาชนที่อาศัยอยู่ในลุ่มน้ำน่านจะมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง ถึงระดับค่อนข้างสูงควรจะมีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่ในลุ่มน้ำอย่างน้อยที่สุด ตั้งแต่ 58 เปอร์เซ็นต์ ถึง74 เปอร์เซ็นต์

บรรณานุกรม :
สุพจน์ เจริญสุข . (2546). การจำลองแบบคณิตศาสตร์ ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตในลุ่มน้ำน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพจน์ เจริญสุข . 2546. "การจำลองแบบคณิตศาสตร์ ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตในลุ่มน้ำน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุพจน์ เจริญสุข . "การจำลองแบบคณิตศาสตร์ ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตในลุ่มน้ำน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
สุพจน์ เจริญสุข . การจำลองแบบคณิตศาสตร์ ผลกระทบการใช้ที่ดินต่อคุณภาพชีวิตในลุ่มน้ำน่าน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.