ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล
นักวิจัย : อรทัย แต่งงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546001014
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโยนโทษ การฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้และการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบทดสอบความแม่นยำในการยิงประตู ณ เส้นโยนโทษบาสเกตบอลและเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น คือ โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโยนโทษโปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้ โปรแกรมการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลระยะไกลซึ่งผ่านการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงประจักษ์ จากผู้เชี่ยวชาญ 11 ท่าน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี ปีการศึกษา 2545 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (multistage random sampling) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ ละ 10 คน (randomlyassignment) กลุ่มควบคุม ฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโยนโทษ กลุ่มที่ 1 ฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโยนโทษ กับฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้ กลุ่มที่ 2 ฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโยนโทษ กับฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะไกล โดยทั้งสามกลุ่มทดลองใช้ระยะเวลาในการฝึก 8 สัปดาห์ ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 16.30-17.30 น.ทดสอบความแม่นยำในการยิงประตู ณ เส้นโยนโทษบาสเกตบอล ก่อนการฝึก หลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบวัดซ้ำสองมิติ และหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธี Tukey ผลการวิจัยพบว่า ความแม่นยำในการฝึกยิงประตูบาสเกตบอล ณ เส้นโยนโทษ การฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้และการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะไกล ก่อนการฝึกหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 4 และหลังการฝึกสัปดาห์ที่ 8 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
อรทัย แต่งงาม . (2546). ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรทัย แต่งงาม . 2546. "ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรทัย แต่งงาม . "ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
อรทัย แต่งงาม . ผลการฝึกยิงประตูบาสเกตบอลในระยะใกล้กับระยะไกลที่มีต่อความแม่นยำในการยิงลูกโทษบาสเกตบอล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.