ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วรนุตร อรุณรัตนโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000600
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง เพื่อศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 72 คนแบ่งเป็น กลุ่มทดลอง 36 คน และกลุ่มเปรียบเทียบ 36 คน กลุ่มทดลองจะได้รับโปรแกรมสุขศึกษา ประกอบด้วย วีดิทัศน์ การบรรยาย การอภิปรายกลุ่ม การเล่นเกมการศึกษา และการใช้ตัวแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลก่อนและหลังการทดลองโดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน paired samples t-test, student'st-test, Chi-square และ Pearson's Product Correlation Coefficient โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการทดลอง กลุ่มทดลองมีการเปลี่ยนแปลงความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตัวในการป้องกันยาเสพติด และพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดดีกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และพบว่าภายหลังการทดลองกลุ่มทดลองมีความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การรับรู้ความรุนแรงของการติดยาเสพติด ดีกว่ากลุ่มเปรียบเทียบอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ นอกจากนี้ยังพบว่า ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดทัศนคติต่อยาเสพติด การรับรู้ความรุนแรงของการติดยาเสพติด การรับรู้โอกาสเสี่ยงของการติดยาเสพติด การรับรู้ผลดีของการปฏิบัติตัวในการป้องกันยาเสพติด มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดังนั้นการประยุกต์แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพมีประสิทธิผลในการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากยาเสพติดในการป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียนอื่น ๆ ให้เหมาะสมต่อไปได้

บรรณานุกรม :
วรนุตร อรุณรัตนโชติ . (2546). ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรนุตร อรุณรัตนโชติ . 2546. "ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วรนุตร อรุณรัตนโชติ . "ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
วรนุตร อรุณรัตนโชติ . ประสิทธิผลของโปรแกรมสุขศึกษาในการป้องกันตนเองจากยาเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.