ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน
นักวิจัย : สุนัย สุขเอนก
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000467
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ระบบการรู้จำเสียงพูดโดยทั่วไป พัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลัก ในระบบเสียงภาษาอังกฤษ ระดับเสียงที่แตกต่างกันในคำเดียวกัน จะไม่ทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ในขณะที่ภาษาไทยระดับเสียงที่เปลี่ยนไป จะทำให้คำๆ นั้นมีความหมายเปลี่ยนไปด้วย ดังนั้นการพัฒนาวิธีการรู้จำเสียงวรรณยุกต์จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในการพัฒนาระบบรู้จำเสียงพูดภาษาไทย ระบบการรู้จำเสียงวรรณยุกต์แบบต่อเนื่องในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งการทำงานออกเป็น3 ส่วนใหญ่ๆ ได้แก่ ส่วนการสร้างเส้นโครงร่างระดับเสียง ส่วนการสร้างแบบจำลองเสียงวรรณยุกต์ และส่วนการตัดสินผลลัพธ์การรู้จำเมื่อพูดต่อเนื่อง การทำงานในแต่ละส่วน มีรายละเอียดดังนี้ ส่วนการสร้างเส้นโครงร่างระดับเสียง ในที่นี้เลือกใช้วิธีการแยกความถี่พื้นฐานตามแบบของ พอล เบอร์สมา (Paul Boersma) คำนวณจากสัญญาณเสียงพูดที่ตัดแบ่งออกเป็นช่วงๆ ใช้การแปลงฟูเรียร์แปลงสัญญาณให้อยู่ในอาณาจักรของความถี่เน้นค่าความถี่ที่มีพลังงานสูงให้เพิ่มมากขึ้น แปลงสัญญาณให้กลับมาอยู่อาณาจักรของเวลา คำนวณหาค่าความถี่พื้นฐานจากสัญญาณที่ผ่านการเน้นความถี่ จะได้ลำดับการเปลี่ยนแปลงความถี่พื้นฐานของสัญญาณเสียงพูดและลดผลกระทบจากความแปรปรวนของผู้พูด ด้วยการคำนวษค่าคะแนนแซด และตัวกรองมัธยฐาน ส่วนการสร้างแบบจำลองเสียงวรรณยุกต์เริ่มจากตัดแบ่งเส้นโครงร่างความถี่พื้นฐานเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ครึ่งพยางค์หน้า ครึ่งพยางค์หลัง และส่วนครึ่งพยางค์เชื่อมต่อ นำลำดับการเปลี่ยนแปลงความถี่พื้นฐานแต่ละส่วนไปฝึกฝนกับแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟประเภทกึ่งต่อเนื่อง คุณลักษณะสำคัญที่ใช้คือ ค่าความถี่พื้นฐาน ผลต่างของค่าความถี่พื้นฐานระหว่างสองจุด และค่าพลังงานของเสียง การฝึกฝนใช้วิธีการหยุดฝึกฝนก่อนที่จะจดจำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรู้จำให้ดียิ่งขึ้น ส่วนตัดสินผลลัพธ์การรู้จำเมื่อพูดต่อเนื่อง ใช้ขั้นตอนวิธีแบบส่งผ่านโทเคนเพื่อหาลำดับของแบบจำลองที่ให้ค่าความน่าจะเป็นสูงสุด ผลการทดสอบประสิทธิภาพแบบจำลอง เมื่อใช้ข้อมูลฝึกฝนจากกลุ่มผู้พูดเป็นชาย5 คนและหญิง 5 คน พูดคนละ 2 รอบ รอบละ 125 กลุ่มคำ กลุ่มละ 3 คำเรียงติดกันครอบคลุมทุกรูปแบบการเชื่อมต่อของเสียงวรรณยุกต์ทั้ง 5 รูปแบบ ข้อมูลเพื่อวัดประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ผ่านการฝึกฝน จากกลุ่มผู้พูดชายและหญิงที่ไม่ซ้ำกับกลุ่มเดิม เป็นชาย 2 คนและหญิง 2 คน พูดคนละ 2 รอบ รอบละ 125 กลุ่มคำเช่นกันแบบจำลองที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด เป็นแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟประเภทกึ่งต่อเนื่อง4 สถานะ 5 กลุ่มเกาส์เซียน จำนวนทั้งหมด 35 แบบจำลอง แบ่งเป็น แบบจำลองส่วนครึ่งพยางหน้า 5 แบบจำลอง แบบจำลองส่วนครึ่งพยางค์หลัง 5 แบบจำลอง และแบบจำลองส่วนครึ่งพยางค์เชื่อมต่อ 25 แบบจำลอง ให้ความถูกต้อง 87.4%

บรรณานุกรม :
สุนัย สุขเอนก . (2546). การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนัย สุขเอนก . 2546. "การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนัย สุขเอนก . "การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
สุนัย สุขเอนก . การรู้จำเสียงวรรณยุกต์ต่อเนื่องภาษาไทย ด้วยแบบจำลองฮิดเดน มาร์คอฟ 3 ส่วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.