ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : สุชาติ มูลเมือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000384
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการหาพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก โดยอาศัยปัจจัยทางกายภาพ 8 ปัจจัย ได้แก่ ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล ความลาดชัน ทิศด้านลาด ระยะห่างจากถนน ระยะห่างจากทางน้ำระยะห่างจากหมู่บ้าน ลักษณะหิน และลักษณะดิน ได้ใช้เทคนิคของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ร่วมกับการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติค จากการศึกษาพบว่าในช่วง ปี พ.ศ. 2531 - 2540 การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำ มีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ พื้นที่ป่าไม้ลดลง 35.38 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่เกษตรกรรม 0.25 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่ไร่เลื่อนลอย เพิ่มขึ้น 27.23 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่สวนป่าหรือป่ารุ่นสอง เพิ่มขึ้น 4.11 เปอร์เซ็นต์ และที่อยู่อาศัย เพิ่มขึ้น3.80 เปอร์เซ็นต์ และจากการศึกษาสามารถกำหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุก ได้ 3 ระดับคือ พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกในระดับต่ำ คิดเป็นร้อยละ 17.96 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 43.39 ของพื้นที่ พื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกสูงคิดเป็นร้อยละ 38.65 ของพื้นที่ ส่วนพื้นที่ป่าที่เหลืออยู่ใน ปี พ.ศ. 2540 อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการบุกรุกต่ำร้อยละ 29.47 ของพื้นที่ อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกปานกลางร้อยละ 52 ของพื้นที่ และอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกสูงร้อยละ 18.53 ผลการหาความสัมพันธ์ของพื้นที่ที่ถูกบุกรุกกับปัจจัยทางกายภาพที่เลือกมาศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อการถูกบุกรุกพื้นที่ ได้แก่ ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลความลาดชัน ทิศด้านลาด ระยะห่างจากหมู่บ้าน ระยะห่างจากถนน และลักษณะดิน จากผลการศึกษาจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไปในอนาคต

บรรณานุกรม :
สุชาติ มูลเมือง . (2546). การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุชาติ มูลเมือง . 2546. "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุชาติ มูลเมือง . "การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
สุชาติ มูลเมือง . การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่แรก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.