ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด
นักวิจัย : ชนวน เสือท้วม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1162546000685
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด เป็นการศึกษาวิจัยเชิงสำรวจโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจากสมาชิกสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด จำนวน 284 ตัวอย่าง แล้วนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางสถิติคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบค่า t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป สมรสแล้ว จบการศึกษาในระดับประถมศึกษา รายได้สุทธิของครอบครัวต่อปีต่ำกว่า 50,000 บาท โดยในภาพรวมยังพบว่ากลุ่มตัวอย่างเข้าร่วมกิจกรรมของสหกรณ์ในระดับต่ำและระดับปานกลางใกล้เคียงกันโดยส่วนใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่เป็นสมาชิกด้วยการประชุมกลุ่ม ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่สหกรณ์ดำเนินการทุกกิจกรรมสำหรับการรับรู้ข่าวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์จากสื่อบุคคลพบว่าอยู่ในระดับสูง ขณะที่ภาพรวมกลุ่มตัวอย่างปรึกษาหารือกับบุคคลในสหกรณ์ในกิจกรรมต่างๆ ในระดับต่ำ โดยปรึกษาหารือมากที่สุดในกิจกรรมซื้อสินค้า ทั้งนี้ บุคคลที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เลือกติดต่อในการทำธุรกิจกับสหกรณ์ คือประธานกลุ่ม และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ นอกจากนั้น ในภาพรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับค่านิยมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในระดับสูง โดยพบว่ามีค่านิยมการรวมกลุ่มและค่านิยมพึ่งตนเองมากที่สุด ผลการทดสอบสมมติฐาน สรุปว่า ตัวแปรอิสระที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการทำธุรกิจของสหกรณ์ ได้แก่ อายุ รายได้สุทธิของครอบครัวต่อปี โอกาสของการมีส่วนร่วม การได้รับข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์ ค่านิยมการรวมกลุ่มค่านิยมพึ่งตนเอง

บรรณานุกรม :
ชนวน เสือท้วม . (2546). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชนวน เสือท้วม . 2546. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชนวน เสือท้วม . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
ชนวน เสือท้วม . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิกสหกรณ์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์การเกษตรสามโคก จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.