ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล
นักวิจัย : สุวรรณา มานะโรจนานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=60841
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภา อบต. สตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล ได้กำหนดวัตถุประสงค์ในการศึกษา วิจัย เพื่อศึกษาระดับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี และปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี รวมทั้งศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ของสมาชิกสภา อบต.สตรี ประชากรในการศึกษาวิจัย ได้แก่ สมาชิกสภา อบต. สตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล ประกอบด้วย จังหวัดนนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการที่ได้จากการสุ่มตัวอย่างอย่างมีระบบ 130 คน และการศึกษาวิจัยครั้งนี้ได้ใช้แบบสัมภาษณ์และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจเป็น เครื่องมือในการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เพื่อวิเคราะห์และ อธิบายข้อมูลในเชิงพรรณนาความเรียง ใช้ค่าไคสแควร์ และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน ผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลทั่วไปด้านบุคคลของสมาชิกสภา อบต.สตรี พบว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีมีอายุเฉลี่ย 42 ปี สถานภาพส่วนใหญ่สมรสแล้ว ร้อยละ 79.2 ระดับการศึกษาอยู่ในระดับชั้น ป. 4-7 หรือ ป. 4-6 มากที่สุด ร้อยละ 43.1 ส่วนใหญ่เป็นผู้ ที่มีภูมิลำเนาเกิดในพื้นที่ตำบลที่ปฏิบัติงาน ร้อยละ 78.5 มีระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง 3 ปีมากที่สุด ร้อยละ 53.8 เคยมีประสบการณ์การเป็นผู้นำโดยดำรงตำแหน่งเป็นประธาน รองประธาน หรือกรรมการกลุ่ม/องค์กร ตั้งแต่ 1 ถึง 6 กลุ่ม โดยเฉลี่ย 2 กลุ่มเคยเป็น สมาชิกกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ตำบล ตั้งแต่ 1 ถึง 6 กลุ่ม โดยเฉลี่ย 2 กลุ่ม เคยได้รับการฝึกอบรม/สัมมนาตั้งแต่ 1 ถึง 6 ครั้ง โดยเฉลี่ย 2 ครั้ง และเคยได้รับการ สนับสนุนโดยการได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ 1 ถึง 15 ครั้งต่อปี โดยเฉลี่ย 5 ครั้งต่อปี นอกจากนั้น พบว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีมีความรู้ความเข้าใจใน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อบต. อยู่ในระดับต่ำมากที่สุด ร้อยละ 53 ซึ่งส่วนใหญ่มี ความรู้ความเข้าใจถูกต้องในประเด็นองค์ประกอบของสมาชิกสภา อบต. ร้อยละ 92.3 สำหรับ ภูมิหลังการตัดสินใจสมัครเป็นสมาชิกสภา อบต. สตรี พบว่า สตรีส่วนใหญ่ต้องการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาท้องถิ่น ร้อยละ 76.2 จากการศึกษาระดับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี พบว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีมีความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง และเมื่อพิจารณาจำแนกเป็นรายประเด็นย่อยของระดับความสามารถในการมีส่วนร่วม ปฏิบัติงาน ปรากฏว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับปานกลาง ใน 4 ประเด็น โดยเรียงลำดับได้ดังนี้ (1) การมีอิสระในการตัดสินใจ (2) การมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำบล (3) การแสวงหาความร่วมมือ และ (4) การมีส่วนร่วม ในการปฏิบัติงานในฐานะสมาชิกสภา อบต. ส่วนประเด็นการมีส่วนร่วมในการบริหาร อบต. นั้นพบว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีมีความสามารถในการบริหารงานอยู่ในระดับต่ำ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา ระยะเวลาในการดำรงตำแหน่ง ประสบการณ์ การเป็นผู้นำ การเป็นสมาชิกกลุ่ม และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีความ สัมพันธ์เกื้อหนุนกับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี ส่วน ภูมิลำเนา การฝึกอบรม และความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อบต. เป็น ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์เกื้อหนุนกับความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิก สภา อบต. สตรี การศึกษาถึงปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภา อบต. สตรี พบว่า สมาชิกสภา อบต. สตรีมีปัญหาอุปสรรค ดังนี้ คือ (1) ไม่ทราบเทคนิควิธีการแสวงหาความ ร่วมมือในการปฏิบัติงานกับนักวิชาการ/สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน และองค์กรธุรกิจ (2) ขาดความรู้ในการปฏิบัติงาน (3) การปฏิบัติงานไม่ได้ตามเป้าหมาย และ (4) ขาดโอกาส และการสนับสนุนให้เป็นผู้บริหารงาน อบต. สำหรับข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งนี้ ได้เสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ อบต. และการพัฒนาสตรีควรมีการรณรงค์โดยฝึกอบรม/สัมมนา และเผยแพร่ความรู้แก่สตรีในประเด็น เกี่ยวกับโครงสร้างองค์ประกอบและภารกิจหน้าที่ของ อบต. และสมาชิกสภา อบต. กฎหมาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน นอกจากนั้นควรมีการฝึกทักษะในการปฏิบัติงาน เป็นต้นว่า ทักษะในการติดต่อประสานงานหรือประสานความร่วมมือ ทักษะในการอภิปราย การนำ เสนอผลงาน ตลอดจนควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสตรีใน อบต. โดยการสนับสนุนและเปิดโอกาส ให้สตรีได้แสดงความสามารถในการบริหารงาน อบต. ให้มากขึ้น

บรรณานุกรม :
สุวรรณา มานะโรจนานนท์ . (2541). ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุวรรณา มานะโรจนานนท์ . 2541. "ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุวรรณา มานะโรจนานนท์ . "ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
สุวรรณา มานะโรจนานนท์ . ปัจจัยเกื้อหนุนความสามารถในการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลสตรี พื้นที่จังหวัดเขตปริมณฑล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.