ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ
นักวิจัย : ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=60219
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กองทัพเรือมีภารกิจในการป้องกันอาณาเขตชายฝั่ง ของประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ต้องมี การพัฒนากองทัพให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ในด้านการจัดหา อาวุธยุทโธปกรณ์ที่ล้วนแล้วแต่มีวงเงินงบประมาณที่สูง จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลและประชาชน กองทัพเรือจึงต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยใช้สื่อมวลชน สาขาต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การวิจัยเรื่อง นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือนี้ จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษา วิเคราะห์ นโยบายการใช้สื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ ของกองทัพเรือในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับนโยบายของรัฐ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่กำหนดโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับกองทัพเรือ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบายการใช้สื่อมวลชน เพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ รวมทั้งการกำหนดแนว ทางและขอบเขตการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานในกองทัพเรือ ให้สอดคล้องกันในทุกระดับอย่างเหมาะสมและชัดเจน เป็น การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการ วิเคราะห์ข้อมูลทางเอกสาร (Documentary Analysis) และการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างซึ่งจะประกอบด้วยคณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ 2 นาย สื่อมวลชนประเภท สิ่งพิมพ์ 2 นาย ประเภทวิทยุกระจายเสียง 2 นาย และ ประเภทวิทยุโทรทัศน์ 2 นาย ผลการวิเคราะห์สรุปได้ดังนี้ 1. นโยบายทุกระดับมีความสอดคล้องต่อเนื่องกัน ด้วยหลักการเป็นการสื่อสารระบบเปิดที่ส่งเสริมสิทธิการ รับรู้ข้อมูลข่าวสารของคนในสังคมอย่างต่อเนื่องด้วยการ ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกประเภท 2. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่เป็นนโยบาย ของรัฐบาลมุ่งให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยว กับกิจการของรัฐ และการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งกิจการทหารมากขึ้น 3. นโยบายของกระทรวงและกองทัพ มีการกำหนด นโยบายที่สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยในส่วนที่เกี่ยว ข้องกับการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์ได้ปรับปรุงระบบ การดำเนินงานให้เป็นระบบเปิดและมุ่งสร้างความเข้าใจ ต่อสาธารณะในทุกด้าน แต่เพราะกองทัพยังต้องดำเนินการ ทั้งงานประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติการจิตวิทยา รวมทั้ง สื่อมวลชนที่กองทัพดูแลและเป็นเจ้าของมีความแตกต่างกัน จึงยังเป็นข้อจำกัด กองทัพเรือได้กำหนดนโยบายให้ใช้สื่อมวลชนเพื่อ การประชาสัมพันธ์ แต่เพราะกองทัพเรือมีหน่วยงานที่ หลากหลายในการทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะหน่วย งานที่ปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานปฏิบัติการ จิตวิทยา และยังไม่ได้ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีอยู่อย่าง เต็มประสิทธิภาพ ทำให้การประชาสัมพันธ์อาจไม่เป็นไป ในแนวเดียวกัน มีภารกิจหน้าที่เหลื่อมล้ำหรือทับซ้อนกัน ทำให้ขาดเอกภาพในการสร้างความเข้าใจที่ดีแก่ประชาชน และสื่อมวลชนได้ รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงของกองทัพเรือเอง ส่วนมากมักไม่สนใจในการทำตัวเป็นข่าวเพื่อผลประโยชน์ ของกองทัพเรือ ขาดความกระตือรือร้น ขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างแท้จริง 4. แม้ว่าความเห็นของผู้กำหนดนโยบายประชาสัมพันธ์ ของกองทัพเรือยังมองเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ยังไม่ดีพอ แต่สื่อมวลชนสาขาต่าง ๆ ส่วนใหญ่เห็นว่ากองทัพเรือใช้สื่อ มวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ในระดับปานกลาง และใช้สื่อ มวลชนทุกประเภทในปริมาณที่เท่ากันในลักษณะค่อนข้างมาก ข่าวประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือที่ผ่านมาเป็นเรื่องไกลตัว และไม่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งสื่อมวลชนเองก็ ต้องการข่าวที่เกี่ยวข้องกับประชาชนและจะสนับสนุนเนื้อที่ และเวลาให้เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับเนื้อหาความสำคัญของข่าว กองทัพเรือจึงควรต้องปรับปรุงเนื้อหาสาระของข่าวและ ความสัมพันธ์อันดีของเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือกับสื่อ มวลชน รวมถึงการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้กับสื่อ มวลชนด้วย จากผลการศึกษาพบว่า ในภาพรวมควรต้องเร่ง ปรับปรุงแก้ไขงานการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้มีผลในทาง ปฏิบัติได้จริง ในส่วนของกองทัพเรือควรจะต้องดำเนินการ ต่าง ๆ เพื่อให้นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการ ประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง ดังนี้ 1. ควรใช้สื่อมวลชนที่สามารถควบคุมได้ในฐานะ เจ้าของสื่อให้เต็มที่และคุ้มค่ายิ่งขึ้น 2. ควรปรับปรุงระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ในการ ประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือให้สอดคล้องกับหลักการ และ ระบุขอบเขตงานด้านประชาสัมพันธ์และด้านปฏิบัติการจิตวิทยา ให้ชัดเจน 3. เร่งสร้างความเป็นเอกภาพในงานประชาสัมพันธ์ โดยลดความซ้ำซ้อนในหน้าที่ของหน่วยงานที่ทำงานด้าน ประชาสัมพันธ์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 4. ปรับปรุงรูปแบบและวิธีการประชาสัมพันธ์ โดย มุ่งเน้นเชิงภาพลักษณ์ให้มากขึ้น 5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อมวลชนสายการทหาร ให้แน่นแฟ้น และขยายไปยังสื่อมวลชนสายอื่น ๆ 6. ใช้เทคนิคในการนำเสนอกิจกรรมและแผนงานของ กองทัพเรือที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ให้น่าสนใจและ สร้างจุดเผยแพร่ให้เด่นชัด 7. กระตุ้นให้กำลังพลทุกระดับปรับความคิดและมี ทัศนคติต่อสังคมประชาธิปไตยว่ากองทัพเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน และโดยประชาชน ต้องเผยแพร่ข่าวสารให้ ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันก็ต้องรับฟัง ความคิดเห็นข้อวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนด้วยใจที่ เปิดกว้าง 8. ควรจัดอบรมและสัมมนากำลังพลของกองทัพเรือ ทุกระดับชั้นให้เข้าใจในแนวคิดของการประชาสัมพันธ์อย่าง ต่อเนื่อง อนึ่งในการศึกษาค้นคว้าเรื่องการประชาสัมพันธ์ของ กองทัพเรือต่อไป ควรศึกษาแนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยว กับการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจน ในเรื่องความเหมือนกันหรือแตกต่างกัน ตลอดจนส่งเสริม หรือขัดแย้งกันอย่างไร

บรรณานุกรม :
ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ . (2539). นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ . 2539. "นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ . "นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ประวิทย์ พิพิธโกศลวงศ์ . นโยบายการใช้สื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์ของกองทัพเรือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.