ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538
นักวิจัย : พนม คลี่ฉายา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=60111
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่อง อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับ ข่าวสารการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง อายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538 ใน ครั้งนี้เป็นการศึกษาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั่วไป ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2538 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีอายุ 18-19 ปี มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้ง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ทราบถึงคุณลักษณะ ประชากรศาสตร์ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขต กรุงเทพมหานคร เพื่อทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ 4 ประเภท ได้แก่ สื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเฉพาะกิจ และความถี่ในการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้ง ศึกษาระดับการมีประสิทธิภาพของสื่อสามารถก่อให้เกิดอิทธิพล ของสื่อในระดับความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ทัศนคติที่มีต่อ การเลือกตั้ง และการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความถี่ในการ เปิดรับสื่อกับประสิทธิภาพของสื่อ และความสัมพันธ์ระหว่าง ประสิทธิภาพของสื่อกับผลในระดับต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ภายหลัง จากได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจากสื่อประเภทต่าง ๆ แล้ว การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) รูปแบบ One-shot Case Study ใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้ตอบกรอกแบบ สอบถามด้วยตนเอง ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระยะเวลา หลังการเลือกตั้งทั่วไป ครั้งที่ 18 จากตัวอย่างจำนวน 455 คน จากเขตเลือกตั้ง 13 เขตในกรุงเทพมหานคร จำนวเขตละ 35 คน ปรากฎผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย เกือบทั้งหมดกำลังศึกษาอยู่ และเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด 2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร เปิดรับสื่อเกี่ยวกับการเลือกตั้งด้วยความถี่เฉลี่ยค่อนข้างสูง คือระหว่าง 4.9-6.2 วันใน 1 สัปดาห์ แตกต่างกันไปในสื่อ แต่ละประเภท โดยเปิดรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดและสื่อ บุคคลน้อยที่สุด สำหรับชนิดของสื่อที่ได้รับการเปิดรับข่าวสาร มากที่สุดตามลำดับมีดังนี้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์คือโทรทัศน์ รองลงมาคือ สื่อเฉพาะกิจ คือป้ายโฆษณากลางแจ้ง ซึ่งอยู่ในระดับใกล้เคียงกับสื่อสิ่งพิมพ์คือหนังสือพิมพ์ และ อันดับสุดท้ายคือสื่อบุคคลคือคนในครอบครัวและเพื่อน 3. สื่อที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวสาร เลือกตั้งมาก ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์) สื่อเฉพาะกิจ (ป้ายโฆษณากลางแจ้ง) ตามลำดับ สำหรับสื่อบุคคล (คนในครอบครัว) มีประสิทธิภาพ ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาสื่อโดยรวมทุกประเภทแล้ว พบว่ามีประสิทธิภาพค่อนข้างมาก 4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร มีความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งในระดับสูงมาก คือมีทัศนคติ เกี่ยวกับการเลือกตั้งในด้านบวก และไปใช้สิทธิเลือกตั้ง เป็นจำนวนเกินครึ่งคิดเป็นร้อยละ 56.9 5. ประสิทธิภาพสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อเฉพาะกิจมีความสัมพันธ์กับความถี่ในการเปิดรับสื่อ นั้น ๆ ในทิศทางบวกระดับปานกลาง 6. ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์กับ ประสิทธิภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในทิศทางบวกในระดับต่ำ แต่ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อเฉพาะกิจ ซึ่งพอจะสรุปได้ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โทรทัศน์) มีอิทธิพลในระดับความรู้ต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร 7. ทัศนคติเกี่ยวกับการเลือกตั้งมีความสัมพันธ์ใน ทิศทางบวกระดับต่ำกับประสิทธิภาพสื่อบุคคล สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ สื่อเฉพาะกิจ สามารถสรุปได้ว่าสื่อบุคคล สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์มีอิทธิพลต่อทัศนคติตของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร พอสมควร 8. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งจะเปิดรับข่าวสารการเลือกตั้งจากสื่อบุคคล ในระดับสูงกว่าผู้ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง แต่ไม่ปรากฎความ แตกต่างในการเปิดรับข่าวสารการเลือกตั้งจากสื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อเฉพาะกิจ กล่าวได้ว่า สื่อบุคคล มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี ในเขตกรุงเทพมหานคร

บรรณานุกรม :
พนม คลี่ฉายา . (2538). อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พนม คลี่ฉายา . 2538. "อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พนม คลี่ฉายา . "อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
พนม คลี่ฉายา . อิทธิพลและประสิทธิภาพของสื่อเกี่ยวกับข่าวสารการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอายุ 18-19 ปี เขตกรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2538. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.