ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ
นักวิจัย : นพดล กรรณิกา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=59807
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Not Available ..ABT การวิจัยเรื่องการยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจ ระดับรองสารวัตร ศึกษาจากการรับรู้ของตำรวจชั้นประทวน เฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการ ตำรวจนครบาลพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์การวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาระดับการยอมรับสิทธิอำนาจของรอง สารวัตรจากการรับรู้ของตำรวจชั้นประทวน เฉพาะผู้ปฏิบัติ ราชการที่สถานีตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล พระนครเหนือ 2) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของตำรวจ ชั้นประทวน ในเรื่องการมีและใช้อำนาจชนิดต่าง ๆ ของ นายตำรวจระดับรองสารวัตร การรับรู้ของตำรวจชั้นประทวน ในเรื่องเอกภาพของการสั่งการจากกลุ่มผู้บังคับบัญชา ประสบ การณ์ของตำรวจชั้นประทวนในเรื่องการได้รับมอบสิทธิอำนาจ ในการปฏิบัติหน้าที่จากสายการบังคับบัญชา และปัจจัยด้าน ลักษณะส่วนบุคคลของตำรวจชั้นประทวนกับการยอมรับสิทธิ อำนาจนายตำรวจ ระดับรองสารวัตรจากการรับรู้ของตำรวจ ชั้นประทวน 3)เพื่อศึกษาและค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงต่อการ ยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตรจากการรับรู้ ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ กลุ่มตัวอย่างสำหรับการวิจัยครั้งนี้ เป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจใน สังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ จำนวน 245 นาย ซึ่งเลือกมาโดยวิธีการสุ่มแบบสัดส่วน แบบหลาย ขั้นตอนและการสุ่มเชิงระบบเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวม ข้อมูลเป็นแบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ์โดย รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2536 ถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2537 หลังจากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วย ค่าร้อยละค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าไคสแควร์ และค่าแกมมา ผลการวิจัยพบว่า ตำรวจชั้นประทวนที่อยู่ในข่าย การศึกษาครั้งนี้รับรู้ในเรื่องการมีและใช้อำนาจชนิดต่าง ๆ ของรองสารวัตร และมีประสบการณ์ในเรื่องการได้รับ มอบสิทธิอำนาจในการปฏิบัติหน้าที่จากสายการบังคับบัญชา ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระดับการยอมรับสิทธิอำนาจนาย ตำรวจระดับรองสารวัตรอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 กล่าวคือ การรับรู้ของตำรวจชั้นประทวนในเรื่อง การมีและใช้อำนาจแรงศรัทธาของรองสารวัตร ประสบ การณ์ของตำรวจชั้นประทวนในเรื่อง การได้รับมอบสิทธิ อำนาจในการปฏิบัติหน้าที่จากสายการบังคับบัญชา และการ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนในเรื่องการมีและใช้อำนาจให้ รางวัลของรองสารวัตร มีความสัมพันธ์ในระดับสูงกับระดับ การยอมรับสิทธิอำนาจรองสารวัตรของตำรวจชั้นประทวน ส่วนการรับรู้ของตำรวจชั้นประทวนในเรื่องการมีและใช้ อำนาจอ้างอิง อำนาจเชี่ยวชาญมีความสัมพันธ์ในระดับต่ำ กับการยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตรของ ตำรวจชั้นประทวน นอกจากนี้ยังได้พบอีกว่า ระดับการศึกษาของตำรวจ ชั้นประทวน และสายงานของตำรวจชั้นประทวนในฐานะที่เป็น ปัจจัยทดสอบ สามารถช่วยอธิบายและเพิ่มความเข้าใจในความ สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ ข้างต้นกับระดับการยอมรับสิทธิ อำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตรจากการรับรู้ของตำรวจ ชั้นประทวนได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

บรรณานุกรม :
นพดล กรรณิกา . (2536). การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพดล กรรณิกา . 2536. "การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นพดล กรรณิกา . "การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2536. Print.
นพดล กรรณิกา . การยอมรับสิทธิอำนาจนายตำรวจระดับรองสารวัตร : การ รับรู้ของตำรวจชั้นประทวนเฉพาะผู้ปฏิบัติราชการที่สถานีตำรวจ ในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลพระนครเหนือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2536.