ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย
นักวิจัย : วัชรี ศรีคำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2534
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=59497
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อ การออกกลางคันของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย มีจุดมุ่งหมายเพื่อ ศึกษาและเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ต่อสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนประถมศึกษาและศึกษาหาแนวทาง ป้องกันและแก้ไขการออกกลางคันของนักเรียน ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสาเหตุ การออกกลางคันของนักเรียนในด้านครอบครัวด้านสภาพส่วนตัวของนักเรียน ด้านโรงเรียน และด้านสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับน้อยเหมือนกัน ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ ปกครองนักเรียนต่อสาเหตุออกกลางคันของนักเรียนพบว่า บริหารโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นต่อสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนใน ด้านครอบครัว ด้านสภาพส่วนตัวของนักเรียนและด้านสภาพแวดล้อมแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ความคิดเห็นต่อแนวทางการป้องกันและแก้ไขการออกกลางคันของนัก เรียน ผู้บริหารเสนอให้จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของ การศึกษา ให้ครูสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนและปลูกฝังให้รักการเรียน ให้ครูใช้วิธีสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่าง บุคคล ทำเอกสารเผยแพร่ให้ปกครองและชุมชนเข้าใจถึงความสำคัญของ การศึกษาและผลเสียในออกกลางคันของนักเรียน จัดบริการต่าง ๆ ให้แก่นัก เรียน เช่น อาหารกลางวัน ชุดนักเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ฯลฯ รวมทั้งจัดสถานที่ให้มีบรรยากาศเป็นกันเอง และเอื้อต่อกิจกรรมการเรียน การสอน สนับสนุนให้ผู้นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน โรงเรียนควรมีบทบาทในการรวมกลุ่มชาวบ้านในการพัฒนาในชุมชนจัดหาและ เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพสู่ชุมชน ให้กรรมการศึกษาของโรงเรียนเข้า มามีบทบาทในการติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน โดยประสานงานกับโรงเรียน และให้กลุ่มโรงเรียนเป็นผู้วางแนวทางในการป้องกันและแก้ไขการออกกลาง คันของนักเรียน นอกจากนี้ ผู้ปกครองนักเรียนยังได้เสนอแนวทางในการป้องกันและแก้ ไขการออกกลางคันของนักเรียนว่า ผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจและเอา ใจใส่เรื่องการเรียนของนักเรียนสนับสนุนให้นักเรียนเรียนจนจบประถมศึกษา ปีที่ 6 ให้ครูสนใจนักเรียนให้มากขึ้นคอยติดตามนักเรียนที่ขาดเรียน ให้ผู้นำ ชุมชนเป็นตัวอย่างแก่ชาวบ้านในการส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการศึกษา จนจบประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งให้กรรมการศึกษาให้ความสนใจและติดตามนัก เรียนที่ขาดเรียน จากการศึกษา ผู้ศึกษามีข้อเสนอแนะในสวนนักสังคมสังเคราะห์ทาง การศึกษา คือบทบาทต่อผู้ปกครองนักเรียน ในการติดต่อกับผู้ปกครองนัก เรียนอย่างสม่ำเสมอ พบปะสนทนาให้ผู้ปกครองนักเรียนเข้าใจและเห็น ความสำคัญของการศึกษา และบทบาทต่อโรงเรียนคือ เสนอให้ผู้บริหารโรง เรียนปรับปรุงและแก้ไขบริการต่าง ๆ ที่จัดให้แก่นักเรียนเพื่อจัดบริการ สังคมสงเคราะห์ที่เหมาะสมให้ และบทบาทต่อชุมชน คือ การแสวงหาและนำ ทรัพยากรทั้งในและนอกชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน การสร้างกลุ่มและพัฒนากลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนเพื่อสร้างความร่วมมือร่วมใจระ หว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน และคนในชุมชน การติดต่อประสาน งานกับหน่วยงานอื่น และการวิจัยทางสังคมสงเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางใน การดำเนินงาน

บรรณานุกรม :
วัชรี ศรีคำ . (2534). ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรี ศรีคำ . 2534. "ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วัชรี ศรีคำ . "ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2534. Print.
วัชรี ศรีคำ . ความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนต่อการออกกลางคัน ของนักเรียนประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2534.