ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1) และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1) และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม
นักวิจัย : วิชุดา สุรบรรณ์
คำค้น : PHOTOEMISSION , SPECTROSCOPY , SURFACE RECONSTRUCTION , ELECTRONIC STRUCTURE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=59291
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

งานวิทยานิพนธ์นี้ได้ใช้แสงจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนศึกษาโครงสร้าง แถบพลังงานพื้นผิวของผิวแพลทินัมชนิด (100) ทั้งบนผิวหน้าที่มีการสร้างใหม่แบบ (5x1) และผิวหน้าที่มีการเรียงตัวปกติแบบ (1x1) โดยใช้เทคนิคโฟโตอิมิสชันสเปก โทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม โดยการใช้โมเดลแถบพลังงานการดูดกลืนแสงแบบตรงของ อิเล็กตรอน และวัดโฟโตอิเล็กตรอนในแนวตั้งฉากกับผิวของแพลทินัมโดยใช้แสง ซินโครตรอนในช่วงพลังงาน 15 ถึง 30 อิเล็กตรอนโวลต์ ทำให้สามารถหาโครงสร้าง แถบพลังงานในแนว (+,G)-(+,D)-X ของ Brillouin zone สามมิติได้ และจาก การวัดอิเล็กตรอนโดยการเปลี่ยนมุมของหัววัด และใช้แสงซินโครตรอนที่พลังงาน 21 และ 25 อิเล็กตรอนโวลต์ ทำให้ได้โครงสร้างแถบพลังงานพื้นผิวของแพลทินัมในแนว(...)-(...)-(...) และ (...)-(...)-(...) ของ Brillouin zone สองมิติ ผลการวิเคราะห์โฟโตอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจากแนวสมมาตรบน Brillouin zone สองและสามมิติของผิวหน้าทั้งสองของแพลทินัม เปรียบเทียบกับโครงสร้างแถบพลังงาน ซึ่งได้จากการคำนวณพบว่ามีความขัดแย้งกัน โดยงานวิทยานิพนธ์นี้อธิบายความ ขัดแย้งที่เกิดขึ้น

บรรณานุกรม :
วิชุดา สุรบรรณ์ . (2545). การศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1) และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชุดา สุรบรรณ์ . 2545. "การศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1) และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิชุดา สุรบรรณ์ . "การศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1) และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วิชุดา สุรบรรณ์ . การศึกษาโครงสร้างทางอิเล็กทรอนิกส์ของผิวแพลทินัม (100) ชนิด (1x1) และ (5x1) โดยวิธีโฟโตอิมิสชันสเปกโทรสโกปีแบบแยกแยะเชิงมุม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.