ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : ถวัลย์ บานชื่น
คำค้น : โมดูลสื่อประสม , วิชาวิทยาศาสตร์ , ระบบนิเวศ , มัธยมศึกษาปีที่ 1 , MULTIMEDIA MODULE , SCIENCE , ECOSYSTEM , MATHAYOM SUKSA I
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58859
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาโมดูล สื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน และ (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่าง ก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้โมดูลสื่อประสม กลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนจักรคำคณาทร อำเภอ เมือง จังหวัดลำพูน จำนวน 40 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่าง อย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือโมดูลสื่อประสม และ แบบทดสอบซึ่งมีค่าความเที่ยง 0.91 การหาประสิทธิภาพของ โมดูลสื่อประสมใช้เกณฑ์ 85/85 สถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ระหว่างก่อนการเรียนและหลังการเรียนโดยใช้โมดูล สื่อ ประสม คือ ค่าสถิติที (t-test) ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ (1) โมดูลสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น 12 หน่วย มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 85/85 ตามลำดับดังนี้ 85.83/88.75 86.34/88.50 89.16/92.25 89.26/88.75 89.43/90.25 88.69/90.25 87.50/86.75 85.22/86.75 86.87/86.50 87.18/87.50 88.94/91.00 89.52/89.25 และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบ นิเวศ ก่อนการใช้โมดูลสื่อประสม และหลังการใช้โมดูลสื่อประสม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

บรรณานุกรม :
ถวัลย์ บานชื่น . (2541). การพัฒนาโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ถวัลย์ บานชื่น . 2541. "การพัฒนาโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ถวัลย์ บานชื่น . "การพัฒนาโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ถวัลย์ บานชื่น . การพัฒนาโมดูลสื่อประสมวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.