ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ชูศรี ดวงโต
คำค้น : วิชาวิทยาศาสตร์ , การเรียนแบบรอบรู้ , การเรียนแบบร่วมมือ , การเรียนแบบปกติ , ระดับมัธยมศึกษา , SCIENCE SUBJECT , MASTERY LEARNING , COOPERATIVE LEARNING , CONVENTIONAL LEARNING , SECONDARY EDUCATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58837
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียน แบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติ ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2540 โรงเรียนท่ายางวิทยา อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 107 คน สุ่มโดยการจับฉลากจากห้องเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย วิชาวิทยาศาสตร์ ว102 ใกล้เคียงกันได้ห้องเรียนที่ 1 เรียนตามแผนการสอนแบบรอบรู้ ห้องเรียนที่ 2 เรียนตาม แผนการสอนแบบร่วมมือ และห้องเรียนที่ 3 เรียนโดยใช้ แผนการสอนแบบปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แผน การสอนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ซึ่งมีค่าความเที่ยง เท่ากับ 0.71 สถิติที่ใช้ ในการวิจัยคือการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANCOVA) ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือและแบบปกติ แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ชูศรี ดวงโต . (2541). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูศรี ดวงโต . 2541. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชูศรี ดวงโต . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ชูศรี ดวงโต . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหาร ที่เรียนแบบรอบรู้ แบบร่วมมือ และแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนท่ายางวิทยา จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.