ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี
นักวิจัย : ไพรัช แก้วเย็น
คำค้น : กิจกรรมเสริมหลักสูตร , และ , ทักษะการเขียน , EXTRA , CURRICULAR , WRITING SKILLS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58672
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริม หลักสูตรวิชาภาษาไทย ด้านทักษะการเขียนสำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสชุมชนวัฒนธรรมไทย ทรงดำให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทักษะการเขียนก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ผู้ วิจัยได้แบ่งทักษะการเขียนออกเป็น 9 ทักษะได้แก่ การเขียน บทความ การเขียนจดหมาย การเขียนบันทึกเชิงวิเคราะห์ การ คัดลอกข้อความ การเรียบเรียงข้อความ การเขียนเพื่อเชิญชวน การเขียนเพื่อเล่าเรื่อง การเขียนย่อความ และการเขียน รายงานทางวิชาการ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัด เพชรบุรี จำนวน 34 คน ผู้วิจัยได้สร้างแผนการจัดกิจกรรม เสริมหลักสูตรทั้งหมด 10 แผนกิจกรรม จากข้อมูลเกี่ยวกับ วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยทรงดำเป็นกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะ การเขียน และผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะ การเขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นแบบทดสอบอัตนัยจำนวน 3 ข้อ และ ข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบจำนวน 40 ข้อ นำไปทดสอบนักเรียน ก่อนการเข้าร่วมจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร แก่กลุ่มนักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรจากนั้นผู้วิจัยได้นำแผน การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจำนวน 10 แผน ไปใช้จัดกิจกรรม โดยใช้เวลาจัดแผนละ 2 คาบ เมื่อจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ครบทั้ง 10 แผนแล้ว หลังจากนั้นนักเรียนจะได้รับการทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียนภาษาไทยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้แบบ ทดสอบชุดเดียวกันต่อจากนั้นนำคะแนนที่ได้ จากการทดสอบ ทั้ง 2 ครั้ง มาเปรียบเทียบความแตกต่าง โดยหาค่าที (t-Test) ผลการวิจัยพบว่า คะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทักษะการเขียน ก่อนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรกับหลังการจัดกิจกรรมมี ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ผลการวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นว่านักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรม เสริมหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนแล้วจะมีความรู้ และมีทักษะทางด้านการเขียนเพิ่มมากขึ้น และองค์ประกอบ อีกประการหนึ่ง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ วัฒนธรรมของผู้เขียนเป็นแรงจูงใจอีกด้วย

บรรณานุกรม :
ไพรัช แก้วเย็น . (2538). การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพรัช แก้วเย็น . 2538. "การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ไพรัช แก้วเย็น . "การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2538. Print.
ไพรัช แก้วเย็น . การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาชุมชนวัฒนธรรมไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2538.