ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i ของยางพาราโดยชีววิธี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i ของยางพาราโดยชีววิธี
นักวิจัย : นริสา จันทร์เรือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ทำการแยกแบคทีเรียจากดินในสวนยางพาราจำนวน 17 แหล่ง ใน 7 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แบคทีเรียจำนวน 340 สายพันธุ์ นำมาทดสอบความสามารถในการยับยั้งการเจริญของเส้นใย เชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i Chee ของยางพาราโดยวิธี dual culture พบ แบคทีเรียจำนวน 18 สายพันธุ์ โดยมีแบคทีเรียจำนวน 13 สายพันธุ์สามารถยับยั้งการเจริญเติบโต แบบเกิดเป็นบริเวณใส และแบคทีเรียจำนวน 5 สายพันธุ์ สามารถเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ เส้นใยของเชื้อราไม่สามารถเจริญได้ การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียปฏิปักษ์ จำนวน 18 สายพันธุ์ ในการป้องกันการเข้า ทำลายของเชื้อรา ~iP. botryosa~i บนเนื้อเยื่อยางพาราโดยการทดสอบบนก้านใบยางพารา พันธุ์ RRIM 600 ด้วยวิธีการของ Chee (1968) พบแบคทีเรียปฏิปักษ์จำนวน 7 สายพันธุ์ คือ B102 B163 B166 B204 B233 B245 และ B308 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าทำลาย ของ zoospore ได้ดี และจากการทดสอบบนใบยางพาราพันธุ์ RRIM 600 พบแบคทีเรียปฏิปักษ์ ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันการเข้าทำลายของ zoospore ได้ดี จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ B166 B308 B204 และ B163 จากการทดสอบประสิทธิภาพในเรือนทดลอง พบแบคทีเรียปฏิปักษ์สายพันธุ์ B166 B204 และ B233 มีประสิทธิภาพดีในการควบคุมการเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรา ~iP. botryosa~i โดยเฉพาะ แบคทีเรียปฏิปักษ์ B166 และ B204 มีความสามารถในการควบคุมโรคได้ดีที่สุด จากการศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรของแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iP. botryosa~i พบประชากรของแบคทีเรียจำนวนมากบนก้านใบยางพาราหลังจากพ่นเชื้อ แบคทีเรียปฏิปักษ์ 1 และ 4 วัน และยังคงพบประชากรของแบคทีเรียปฏิปักษ์บนก้านใบยางพารา หลังจากพ่นเชื้อ 7 วัน แต่มีจำนวนน้อยกว่า การจำแนกชนิดแบคทีเรียปฏิปักษ์ที่มีประสิทธิภาพดี จำนวน 4 สายพันธุ์ คือ B131 B166 B204 และ B233 พบแบคทีเรีย 2 สกุลคือ ~iBacillus~i sp. มี 2 สายพันธุ์ คือ B131 และ B204 และ ~iPseudomonas~i sp. มี 1 สายพันธุ์ คือ B233 สำหรับอีก 1 สายพันธุ์ คือ B166 ไม่สามารถจำแนกชนิดได้

บรรณานุกรม :
นริสา จันทร์เรือง . (2542). การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i ของยางพาราโดยชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นริสา จันทร์เรือง . 2542. "การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i ของยางพาราโดยชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นริสา จันทร์เรือง . "การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i ของยางพาราโดยชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
นริสา จันทร์เรือง . การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปักษ์ในการควบคุมเชื้อรา ~iPhytophthora botryosa~i ของยางพาราโดยชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.