ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น
นักวิจัย : จงกลณี จันทรศิริ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58417
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานการณ์ของการส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลขอนแก่น ปริมาณและประเภทผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อตรงตาม เกณฑ์ที่กำหนดไว้ในโครงการพัฒนาระบบบริการของสถานบริการและหน่วยงานสาธารณสุขในส่วน ภูมิภาค (เกณฑ์มาตรฐาน พบส.) และไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส. และปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อ ผู้ป่วยที่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส. และไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.ของโรงพยาบาลชุมชนที่มา รับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น ตัวแปรอิสระที่ทำการศึกษามีทั้งหมด 17 ตัว คือ ปัจจัยด้าน ผู้ให้บริการ ได้แก่ ความรู้ของแพทย์ที่เกี่ยวกับโรคที่ส่งต่อ ทัศนคติของแพทย์ต่อการส่งต่อ ทักษะ เกี่ยวกับกิจกรรมการรักษาที่เคยปฏิบัติและไม่เคยปฏิบัติ ประเภทของแพทย์ การมีคลินิกส่วนตัว การมีงานพิเศษนอกเหนือจากงานประจำ ปัจจัยด้านผู้รับบริการได้แก่ อาชีพ การศึกษา รายได้ ความต้องการในการถูกส่งต่อของผู้ป่วย/ญาติ การมีสิทธิบัตร ปัจจัยด้านระบบบริการได้แก่ ประเภท ของโรงพยาบาล ขนาดของโรงพยาบาล ความพร้อมของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่/เวร ความพร้อมของ อุปกรณ์ในการวินิจฉัยและรักษา ความพร้อมของเวชภัณฑ์และเลือด การมีระบบนัดกับแพทย์ ตัวอย่าง คือ แพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชน 9 แห่ง จำนวน 29 ราย และผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อจาก โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 9 แห่งที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 29 ราย และผู้ป่วย ที่ถูกส่งต่อจากโรงพยาบาลชุมชนทั้ง 9 แห่งที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 415 ราย ใช้การเลือกตัวอย่างแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้แบบสอบถามแบบมีโครงสร้างใน การเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถามโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และทดสอบความ เที่ยงของแบบวัดความรู้แพทย์ โดยใช้วิธี KR20 และแบบวัดทัศนคติโดยใช้ครอนบาค แอลฟา ได้ค่า ความเที่ยงเท่ากันคือ 0.75 วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติการวิเคราะห์จำแนกประเภท (discriminant analysis) วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดกลุ่มข้อมูล ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างในส่วนของแพทย์พบว่า 2 ใน 3 เป็นแพทย์ทั่วไป เพศชาย อายุเฉลี่ย 32.52 ปี สถานภาพสมรสคู่ ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ปี และพบว่ามีคลินิก และไม่มีคลินิกส่วนตัวในจำนวนเท่าๆ กัน เช่นเดียวกับการมีงานพิเศษ ในส่วนข้อมูลทั่วไปของ กลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ป่วย พบว่าผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อร้อยละ 65.1 เป็นเพศชายอายุเฉลี่ย 40 ปี อาชีพเกษตรกรรม ระดับการศึกษาในขั้นประถมศึกษาหรือต่ำกว่ามากที่สุด มีรายได้อยู่ในระดับ ปานกลาง และทั้งหมดอยู่นอกเขตอำเภอเมืองขอนแก่น ส่วนใหญ่มีสิทธิบัตรในการรักษา และเป็น บัตรประกันสุขภาพ สาเหตุการเจ็บป่วยมากที่สุดเกือบครึ่งหนึ่งมาจากอุบัติเหตุ รองลงมาคือกลุ่ม โรคระบบย่อยอาหาร อันดับ 3 คือโรคระบบไหลเวียนโลหิต ในส่วนสถานการณ์การส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลขอนแก่น พบว่าจาก จำนวนผู้ป่วย 415 ราย ส่วนใหญ่เป็นการส่งต่อตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส. จำนวน 1 ใน 3 ของ ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อทั้งหมดส่งไม่ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน พบส. และส่วนใหญ่เป็นกลุ่มโรคทางสูติ นรีเวชกรรม รองลงมาคือกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ อันดับ 3 คือ กลุ่มโรคผิวหนังและเนื้อเยื่อ ใต้ผิวหนัง เมื่อจำแนกการส่งต่อผู้ป่วยที่ตรงเกณฑ์และไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส. ตามปัจจัยด้าน ระบบบริการ ด้านผู้ให้บริการ และด้านผู้รับบริการพบว่า โรงพยาบาลขนาดเล็กส่งต่อผู้ป่วยไม่ตรง เกณฑ์มาตรฐาน พบส.มากกว่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ เมื่อแยกเป็นรายโรงพยาบาลพบว่าโรงพยาบาล ขนาด 90 เตียง 1 แห่ง ส่งต่อไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.มากที่สุด สำหรับในกลุ่มโรงพยาบาล ขนาดเล็ก พบว่าโรงพยาบาลขนาด 30 เตียงแห่งหนึ่งส่งต่อไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.มากที่สุด แพทย์ทั่วไปส่งต่อไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.มากกว่าแพทย์เฉพาะทาง ความไม่พร้อมของอัตรา กำลังเจ้าหน้าที่ทำให้มีการส่งต่อไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.มากขึ้น ผู้ป่วยที่ไม่มีระบบนัดกับ แพทย์มีแนวโน้มถูกส่งต่อไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐานพบส.มากกว่าผู้ป่วยที่ไม่มีอาชีพรับราชการ นอกจากนี้พบว่าเหตุผลของการส่งต่อไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.มากขึ้นได้แก่ ความไม่พร้อม ของเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ความไม่พร้อมของเวชภัณฑ์และเลือด และความต้องการของ ผู้ป่วยและญาติ ที่ขอให้แพทย์ส่งต่อมารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น เมื่อทดสอบปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อตรงเกณฑ์และไม่ตรงเกณฑ์มาตรฐาน พบส.พบว่ายอมรับ สมมติฐาน 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยทางด้านระบบบริการ ได้แก่ ความพร้อมของอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ (แพทย์, พยาบาล)/เวร และการมีระบบนัดระหว่างแพทย์กับผู้ป่วย มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของ โรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบส่งต่อพบว่าเป็นการขาดการประสานงานที่ดีระหว่างโรงพยาบาลที่ เป็นผู้ส่งกับผู้รับและไม่มีการประชุมร่วมกัน ควรมีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาระบบส่งต่อ ระหว่างโรงพยาบาล ชุมชนกับโรงพยาบาลขอนแก่น

บรรณานุกรม :
จงกลณี จันทรศิริ . (2542). ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จงกลณี จันทรศิริ . 2542. "ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จงกลณี จันทรศิริ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
จงกลณี จันทรศิริ . ปัจจัยที่มีผลต่อการส่งต่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชนที่มารับการรักษา ณ โรงพยาบาลขอนแก่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.