ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58338
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เรดอนเป็นก๊าซกัมมันตรังสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และจัดเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ งานวิจัยนี้จึงได้ทำการศึกษาและตรวจวัดระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในอากาศของหลุมดิน ในดิน และในทราบ โดยอาศัยชุดตรวจวัดรอยรังสีแอลฟา ชนิดแผ่นพลาสติก CR - 39 ทำการตรวจวัดเป็นเวลา 40 วัน จากนั้นนำมากัดขยายรอยแฝงด้วยสารละลายโซเดียม ไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 6.25 โมล/ลิตร ที่อุณหภูมิ 85 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 100 นาที ค่าความหนาแน่นรอยรังสีแอลฟาที่เกิดขึ้นบนแผ่นพลาสติก CR - 39 ต่อพื้นที่ 40 ตารางมิลลิเมตร จะถูกตรวจนับด้วยกล้องจุลทรรศน์ ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายใน บ้านเรือน จะหาได้จากเส้นกราฟปรับเทียบมาตรฐาน จากการวิเคราะห์พบว่าระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนภายในบ้านเรือน 1,375 หลัง ในพื้นที่ 16 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีค่าอยู่ในช่วง 19 - 935 Bq/m(3) มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 268 Bq/m(3) และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 141 Bq/m(3) ค่าความเข้มข้นเฉลี่ยภายในบ้านเรือน ของก๊าซเรดอนที่มีค่าต่ำสุดและ สูงสุด มีค่า 189 และ 327 Bq/m(3) ที่อำเภอคลองหอยโข่ง และอำเภอนาหม่อม ตามลำดับ ซึ่งค่าที่วัดได้ในครั้งนี้มีค่าสูงกว่าระดับขีดจำกัดที่ 148 Bq/m(3) ของ USEPA ในจำนวน 16 อำเภอของจังหวัดสงขลานั้นมีเพียงอำเภอนาหม่อมเท่านั้น ที่ทุกพื้นที่ที่มีระดับความเข้มข้นภายในบ้านเรือนมีค่าสูงกว่า 300 Bq/m(3) จึงใช้เป็น พื้นที่พิเศษที่จะทำการตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนในมิติอื่นด้วย พบว่าระดับความเข้มข้น ก๊าซเรดอนภายนอกบ้านเรือนของอำเภอนาหม่อมที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในช่วง 9 - 416 1Bq/m(3) และมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต 174 Bq/m(3), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 102 Bq/m(3) จากการตรวจวัด ระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนในอากาศของหลุมดิน ในอำเภอนาหม่อม พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 1,364- 312,546 Bq/m(3) และมีค่าเฉลี่ย 36,107(+,ฑ)41,568 Bq/m(3) ส่วนระดับความเข้มข้นก๊าซ เรดอนในกลุ่มตัวอย่างดินของอำเภอนาหม่อมที่ตรวจวัดได้ มีค่าอยู่ในช่วง 1 - 67.9 Bq/kg โดยมีค่าเฉลี่ย 8(+,ฑ)8.4 Bq/kg และการตรวจวัดระดับความเข้มข้นก๊าซเรดอนในตัวอย่าง ทรายก่อสร้าง ในจังหวัดสงขลา พบว่ามีค่าอยู่ในช่วง 0.2 - 9.4 Bq/kg และมีค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.6 และ 1.3 Bq/kg ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ . (2542). การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ . 2542. "การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ . "การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์ . การตรวจวัดความเข้มข้นก๊าซเรดอนก๊าซเรดอนภายในและภายนอกบ้านเรือน ในพื้นที่จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.