ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ
นักวิจัย : ธวัฒน์ชัย เทพนวล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58284
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาออกแบบ และสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนที่มีดิสชาร์จแบบไซเลนท์ จัดเป็น พลาสมาแบบไม่สมดุล ถึงแม้จะมีวิธีอื่นที่สามารถผลิตโอโซนได้เช่นกัน แต่วิธีการดิสชาร์จ แบบนี้มีข้อดีที่เหนือกว่าวิธีการอื่น ๆ ซึ่งสามารถผลิตโอโซนได้ในปริมาณที่มากกว่าในการ ใช้พลังงานที่เท่ากัน และวิธีการผลิตโอโซนแบบนี้ยังเป็นรูปแบบเบื้องต้นที่สามารถพัฒนา ใช้ในเชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมได้อีกด้วย ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องใช้การดิสชาร์จ แบบไซเรนท์ เพื่อช่วยในการศึกษาปรากฏการณ์ทางกายภาพที่มีผลกระทบต่อการผลิตโอโซนของ เครื่องกำเนิดโอโซนแบบนี้ และสามารถนำผลผลิตที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยทั่วไปในท้องตลาด เครื่องกำเนิดโอโซนไม่ว่าจะกำเนิดด้วยวิธีใดจะมีราคาสูงและเป็นความลับในเชิงพาณิชย์ งานวิจัยนี้จึงจำเป็นได้ทดลองออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนที่อาศัยเทคนิคดิสชาร์จ แบบไซเรนท์ขึ้นมา เนื่องจากเป็นเทคนิคนี้ทำงานที่ความดันบรรยากาศจึงทำให้มีความยุ่งยาก น้อยกว่าวิธีอื่น และให้ผลผลิตที่ใกล้เคียงหรือดีกว่าวิธีอื่น จากการศึกษาออกแบบและสร้างเครื่องกำเนิดโอโซนที่อาศัยเทคนิคดิสชาร์จแบบไซเลนท์ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1) แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงสูงกระแสสลับ ความถี่ 50 Hz 2) การเตรียม อากาศแห้งสำหรับใช้ในการผลิตโอโซน และ 3) เซลล์โอโซนไนเซอร์ เมื่อทดสอบแล้วพบว่าเครื่อง กำเนิดโอโซนทำงานได้อย่างเหมาะสม ที่สนามไฟฟ้า 322 x 10(3) kV/m (ศักย์ไฟฟ้า 7.90 kV) อัตราการไหลของอากาศ 1.42 1/min อัตราผลผลิตโอโซนที่ได้อยู่ระหว่าง 18-30 mgO(,3)/h ที่สภาวะนี้เมื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ต่าง ๆ ทางกายภาพแล้ว พบว่าศักย์ไฟฟ้าแรงสูงกระแส สลับที่เพิ่มขึ้นทำให้ผลผลิตโอโซนเพิ่มขึ้นจนถึงระดับหนึ่ง แล้วผลผลิตโอโซนที่ได้จะลดลง เมื่อใช้สารดูดความชื้นในการเตรียมอากาศจะได้ผลผลินโอโซนมากกว่าไม่ใช้สารดูดความชื้น ตั้งแต่ 2 - 7 เท่า นอกจากนี้แล้ววัสดุที่ใช้ทำขั้วอิเล็กโตรดภายในยังมีผลต่อการผลิต โอโซนด้วย พบว่าลวดทองแดงจะให้ผลผลิตโอโซนมากกว่าอลูมิเนียมบาง ประมาณ 11.5% และจาก การนำผลผลิตโอโซนที่สภาวะที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในการบำบัดน้ำดิบผ่านการกรอง น้ำเสีย และน้ำนากุ้ง ปริมาตรของน้ำทั้งหมดที่ใช้ 250 มิลลิลิตร พบว่า ก๊าซโอโซนใช้เวลาในการผ่าน น้ำ 0.5 นาที ก็สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดต่าง ๆ ที่ปริมาณเชื้อ 10(3) CFU/ml ได้ 100% ซึ่งเป็นไปตามที่บ่งชี้ในมาตรฐานของน้ำดื่ม สำหรับน้ำดิบผ่านการกรอง และใช้เวลา 3 นาที ในน้ำนากุ้งซึ่งทำให้ปราศจากเชื้อแบคทีเรียชนิด Vibrio sp. ที่ระดับ 500 CFU/ml ได้ 100% ซึ่งเชื้อตัวนี้เป็นชนิดที่ทำให้เกิดโรคในกุ้งกุลาดำ และยังปรับสภาพของน้ำนากุ้งให้ดีขึ้น ด้วย สำหรับน้ำเสียจะต้องใช้เวลา 10 นาที ในการทำให้ปราศจากเชื้อแบคทีเรียได้ 100% ที่ระดับเชื้อ 2 x 10(4) CFU/ml ดังนั้นจึงมีความเป็นการสมเหตุสมผลที่จะนำก๊าซโอโซนที่ได้จากการผลผลิตด้วยเทคนิค ดิสชาร์จแบบไซเลนท์ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งในท้องถิ่น และอุตสาหกรรมต่าง แต่ ทั้งนี้ต้องมีการออกแบบและพัฒนาต่อไป เนื่องจากเครื่องกำเนิดโอโซนนี้เป็นเพียงการทดลอง ในห้องปฏิบัติการเท่านั้น

บรรณานุกรม :
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . (2541). เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . 2541. "เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . "เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ธวัฒน์ชัย เทพนวล . เครื่องกำเนิดโอโซนโดยพลาสมาที่ความดันบรรยากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.