ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของ สมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของ สมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ทัศนีย์ เมืองแก้ว
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาถึงลักษณะการดำเนินงานของสหกรณ์ การเกษตรจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ (2) ศึกษาถึงปัจจัยด้านกายภาพ และเศรษฐกิจสังคม ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองในการดำเนินงาน ปัจจัยด้าน การมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการดำเนินงาน และปัจจัยทางจิตวิทยาของสมาชิกที่มีต่อการ ดำเนินงานของสหกรณ์ (3) ศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านต่าง ๆ ระหว่างสมาชิกสหกรณ์การเกษตร ที่มีการดำเนินงานแบบครบวงจร กับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรที่มีการดำเนินงานแบบไม่ครบวงจร (4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกายภาพและเศรษฐกิจสังคม กับปัจจัยด้านการมีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน และปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมรับประโยชน์ของสมาชิกจากการดำเนินงานสหกรณ์ วิธีการศึกษา ได้จัดแบ่งสหกรณ์การเกษตรออกเป็น 2 กลุ่มตามลักษณะการดำเนินงาน กลุ่มแรกคือสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนินงานแบบครบวงจร กลุ่มที่สองคือสหกรณ์การเกษตรที่ดำเนิน งานไม่ครบวงจร แล้วจึงทำการสุ่มตัวอย่างสหกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ได้สหกรณ์การเกษตรระโนด และสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลาเป็นตัวแทนในการ ศึกษา ทำการศึกษาเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ จำนวน 8 คน รวมทั้งวิธีการศึกษาเชิงปริมาณโดยสัมภาษณ์สมาชิกของทั้งสองสหกรณ์ที่ได้รับการ สุ่มเป็นตัวอย่าง โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (simple random sampling) จำนวน 128 คน เป็น สมาชิกสหกรณ์การเกษตรระโนด 62 คน และสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา 66 คน ผลการศึกษาลักษณะการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตร จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ พบว่าผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและการจัดการสหกรณ์ คือประธาน คณะกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ โดยมีเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เป็นผู้คอยให้คำ ปรึกษาแนะนำ สมาชิกมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติงานของสหกรณ์โดยผ่านที่ประชุม ใหญ่ ทุกฝ่ายมีความเห็นตรงกันว่าถ้าทำให้สมาชิกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ มากขึ้น จะทำให้สมาชิกสามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกันและพึ่งตนเองได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาเชิงปริมาณ พบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรระโนดมีค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน และค่าเฉลี่ยการมีส่วนร่วมรับประโยชน์จากการดำเนินงานมากกว่าสมาชิกสกหรณ์ การเกษตรเมืองสงขลา จึงทำให้สหกรณ์การเกษตรระโนดสามารถดำเนินงานแบบครบวงจร ทั้งธุรกิจธนกิจ ธุรกิจรวมกันซื้อ ธุรกิจรวมกันขาย ธุรกิจบริการ รวมทั้งกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ โดยที่สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลานั้นยังไม่สามารถดำเนินงานในธุรกิจรวมกันขาย และธุรกิจ บริการได้ เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งสองสหกรณ์ พบว่า ธุรกิจรวมกันซื้อมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p(+,ฃ).05) ส่วนการมีส่วนร่วม รับประโยชน์ของสมาชิกทั้งสองสหกรณ์ พบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรระโนด ได้รับประโยชน์จาก ธุรกิจรวมกันซื้อ และได้รับประโยชน์จากกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ มากกว่าสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p(+,ฃ).05 และ p(+,ฃ).01) ผลการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านกายภาพและเศรษฐกิจสังคม กับการมีส่วนร่วม ในการดำเนินงานของสหกรณ์ พบว่ารายได้สุทธิจากการทำการเกษตร จำนวนเงินฝากและมูลค่าหุ้น ระยะทางจากบ้านถึงที่ทำการสหกรณ์ และระยะเวลาในการเป็นสมาชิกสหกรณ์ มีความสัมพันธ์อย่าง มีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p(+,ฃ).01) กับการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสมาชิกสหกรณ์ การเกษตรระโนด แต่สำหรับสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา มีเพียง 2 ตัวแปร คือ รายได้สุทธิ จากการทำการเกษตร และระยะเวลาในการเป็นสมาชิก มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p(+,ฃ).01) กับการมีส่วนร่วมในแต่ละลักษณะการดำเนินงานของสหกรณ์ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมของทั้งสองสหกรณ์ พบว่า รายได้สุทธิจากการทำการเกษตร ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และระยะทางจากบ้านถึงที่ทำการสหกรณ์ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p(+,ฃ).01) โดยที่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรระโนด มีรายได้สุทธิจากการทำการเกษตรเฉลี่ย และมีค่าใช้จ่ายในครัวเรือนเฉลี่ยมากกว่าสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา แต่มีระยะทางจากบ้านถึงที่ทำการสหกรณ์เฉลี่ยใกล้กว่าสมาชิก สหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา ผลการศึกษาถึงปัจจัยทางจิตวิทยาด้านความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของ สหกรณ์ พบว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรระโนด มีค่าเฉลี่ยรวมระดับความคิดเห็น (X(-)=2.27) มากกว่าสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลา (X(-)=2.08) โดยเมื่อนำค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแต่ ละด้านมาเปรียบเทียบกัน พบว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรระโนด มีระดับความเห็นด้วยมากกว่า สมาชิกสหกรณ์การเกษตรเมืองสงขลาอย่างมีนัยสำคัญยิ่งทางสถิติ (p(+,ฃ).01) ในความคิดเห็น ที่มีแต่โครงสร้างการดำเนินงานของสหกรณ์ และมีความคิดเห็นที่มีต่อการดำเนินธุรกิจรวมกันซื้อ สำหรับปัญหาในการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร สมาชิกระบุว่าการที่สหกรณ์ให้เงินกู้ ตามหลักทรัพย์ค้ำประกัน ทำให้สมาชิกผู้ที่มีหลักทรัพย์น้อยกู้เงินจากสหกรณ์ได้น้อย การซื้อ สินค้าจากสหกรณ์ สมาชิกทำได้ไม่สะดวกเนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากสหกรณ์ ธุรกิจรวมกันขาย สมาชิก ระบุว่าการขายข้าวเปลือกให้กับสหกรณ์มีขั้นตอนที่ค่อนข้างยุ่งยาก ขาดความสะดวก ส่วนธุรกิจ บริการสหกรณ์ยังไม่สามารถบริการแก่สมาชิกได้อย่างทั่วถึง ในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินงานของสหกรณ์นั้น ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มสมาชิก ขณะเดียวกันก็กระตุ้นให้สมาชิกแต่ละคน ในกลุ่มมีการรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งเพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสหกรณ์ ได้อย่างเต็มที่ พร้อมให้ความสำคัญกับกิจกรรมฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามความต้องการของกลุ่มสมาชิก เน้นให้สมาชิกมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายในกลุ่มอันจะ นำไปสู่การพึ่งตนเองได้ในที่สุด

บรรณานุกรม :
ทัศนีย์ เมืองแก้ว . (2541). ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของ สมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนีย์ เมืองแก้ว . 2541. "ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของ สมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทัศนีย์ เมืองแก้ว . "ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของ สมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ทัศนีย์ เมืองแก้ว . ความสัมพันธ์แบบตอบโต้ระหว่างการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเองของ สมาชิกกับการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตร ในจังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.