ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน
นักวิจัย : ชุตินุช สุจริต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58141
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

น้ำนึ่งปลาทูน่าเป็นน้ำทิ้งที่เกิดจากการนึ่งปลาโดยใช้ไอน้ำ มีสารอินทรีย์ต่าง ๆ ในปริมาณสูง น้ำนึ่งปลาทูน่าพันธุ์โอแถบ ~i(Kastsuwonus pelamis)~i ใช้เป็นวัตถุดิบใน การทดลองและได้แยกไขมันโดยการตักไขมันที่ผิวหน้าทิ้งและตกตะกอนโปรตีนโดยการปรับพีเอช 4.5 ให้ความร้อนที่อุณหภูมิ 121 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 15 นาที ประกอบด้วยโปรตีนร้อยละ 4.90 น้ำมันและกรีส 235 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็งทั้งหมด 81,503 มิลลิกรัมต่อลิตร ของแข็ง แขวนลอย 2,983 มิลลิกรัมต่อลิตร ซีโอดี 52,416 มิลลิกรัมต่อลิตร เถ้าร้อยละ 1.60 น้ำตาลรีดิวซ์ 2,031 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำตาลทั้งหมด 4,700 มิลลิกรัมต่อลิตร และเกลือ (NaCl) 1,461 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามลำดับ ส่วนแร่ธาตุต่าง ๆ ได้แก่ ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็กและทองแดง มีค่าเท่ากับ 1,080, 64.94, 182.1, 0.36 และ 6.07 มิลลิกรัม ต่อลิตร ตามลำดับ เมื่อเลี้ยงยีสต์ 7 สายพันธุ์ ได้แก่ ~iSaccharomyces cerevisiae~i TISTR 5088, ~iS. cerevisiae~i TISTR 5088, ~iSchwanniomyces castellii~i B 5285, ~iSch. alluvius~i ATCC 26074, ~iCandida utilis~i TISTR 5001, ~iC.tropicalis~i TISTR 5146 และ ~iC.lipolytica~i TISTR 5151 ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมันในฟลาสก์บนเครื่อง เขย่าความเร็ว 200 รอบต่อนาทีที่อุณหภูมิห้อง เป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า ~iC. tropicalis~i TISTR 5146 เจริญได้ดีที่สุด มีน้ำหนักเซลล์แห้งสูงสุด 3.27 กรัมต่อลิตร และปริมาณโปรตีน ในเซลล์ร้อยละ 58.15 หลังการเลี้ยงเชื้อสามารถลดค่าซีโอดี น้ำมันและกรีสได้ร้อยละ 18.23 และ 46.96 ตามลำดับ เมื่อศึกษาอัตราการเจือจางน้ำนึ่งปลาทูน่าที่แยกโปรตีนและไขมัน โดยใช้น้ำนึ่ง ปลาทูน่าต่อน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:0, 1:1, 1:4 และ 1:9 แล้วเลี้ยงยีสต์ ~iC. tropicalis~i TISTR 5146 ในฟลาสก์บนเครื่องเขย่าที่ความเร็ว 200 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 48 ชั่วโมง พบว่า ~iC. tropicalis~i TISTR 5146 เจริญได้ดีที่สุดในน้ำนึ่งปลาทูน่าที่ เจือจางด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:1 เติมกากน้ำตาลร้อยละ 5 พีเอชเริ่มต้นเป็น 5.5 ได้ ปริมาณเซลล์ยีสต์ 11.51 กรัมต่อลิตร การเติมแหล่งไนโตรเจนอนินทรีย์และยีสต์สกัดไม่มีผล ต่อการเจริญ ผลการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมต่อการเจริญของ ~iC. tropicalis~i TISTR 5146 ในถังหมัก ที่มีอาหาร 1.5 ลิตร พบว่า ~iC. tropicalis~i TISTR 5146 เจริญได้ดีที่สุด เมื่อให้อากาศ 2.0 ปริมาตรอากาศต่อปริมาตรอาหารต่อนาที อัตราเร็วในการกวน 400 รอบต่อนาที ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส และอาหารมีพีเอชเริ่มต้น 5.5 โดยมีอัตราการเจริญจำเพาะสูงสุด 0.37 ต่อ ชั่วโมง ได้เซลล์แห้งเท่ากับ 8.89 กรัมต่อลิตร ซึ่งมีปริมาณโปรตีนร้อยละ 58.20 ไขมัน ร้อยละ 0.36 เถ้าร้อยละ 9.59 และความชื้นร้อยละ 1.26 ยีสต์แห้งที่ได้มีกรดอะมิโนที่ จำเป็นครบทุกชนิด น้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการเลี้ยงยัสต์ มีค่าซีโอดี น้ำมันและกรีสลดลง ร้อยละ 45.14 และ 61.91 ตามลำดับ เมื่อนำเซลล์ยีสต์แห้งของ ~i C.tropicalis~i TISTR 5146 เลี้ยงปลากดเหลืองโดยใช้ ทดแทนปลาป่นในสูตรอาหาร ร้อยละ 25 และ 50 พบว่า ปลากดเหลืองมีน้ำหนักเฉลี่ย อัตราการ เปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และอัตราการรอดตาย ไม่แตกต่างกับเมื่อเลี้ยงด้วยอาหารสูตรชุดควบคุม ที่ใช้โปรตีนจากปลาป่น เมื่อทดแทนปลาป่นด้วยยีสต์ร้อยละ 25 พบว่าปลากดเหลืองมีค่า ประสิทธิภาพการใช้โปรตีน และค่าการใช้ประโยชน์จากโปรตีนสุทธิดีกว่าชุดควบคุมและสูตรอาหาร ที่ทดแทนปลาป่นด้วยยีสต์ร้อยละ 50

บรรณานุกรม :
ชุตินุช สุจริต . (2540). การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุตินุช สุจริต . 2540. "การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชุตินุช สุจริต . "การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ชุตินุช สุจริต . การเลี้ยงยีสต์ในน้ำนึ่งปลาทูน่าหลังการแยกโปรตีนและไขมัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.