ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : ประกาศ สว่างโชติ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58136
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างสังคมพืช และความสัมพันธ์ของโครงสร้างสังคมพืช กับสิ่งแวดล้อมใน 10 หมู่ไม้ แต่ละหมู่ไม้มีขนาด 20 x 50 ตร.ม. บริเวณสันเขา บริเวณ ลาดเขา และบริเวณหุบเขาที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 85 เมตร ถึง 490 เมตร โดย ใช้ข้อมูลพรรณไม้ (ค่าความสำคัญทางนิเวศวิทยาของพรรณไม้ (I.V.I) ที่มี DBH. ตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป) และข้อมูลสิ่งแวดล้อม (ความสูงจากระดับน้ำทะเล ความลาดชันของพื้นที่ ความลึกของดิน ความหนาของชั้นซากใบไม้ สมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของดิน) เพื่อหาความ สัมพันธ์ตามแนวแกนระหว่างหมู่ไม้ (Ordination) ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมด้วยกัน และความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับลักษณะโครงสร้างสังคมพืชโดยวิธี Nonmetric Multidimensional Scaling (NMDS) นอกจากนั้นยังใช้วิธี Single Linkage Cluster Analysis (SLCA) เพื่อจำแนกชนิดของสังคมพืช จากการตรวจสอบชนิดพรรณไม้ 1,458 ตัวอย่างพบว่ามีพรรณไม้ทั้งสิ้น 308 ชนิด 144 สกุล 47 วงศ์ ในจำนวนนี้เป็นไม้ยืนต้นที่มี DBH. ตั้งแต่ 10 ซม. ขึ้นไป 195 ชนิด 111 สกุล 40 วงศ์ ซึ่งใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตามแนวแกนระหว่างหมู่ไม้ ในจำนวนวงศ์ไม้ ทั้งหมด มีวงศ์ที่เด่นคือ วงศ์ไม้สลัดได (Euphorbiaceae) วงศ์ไม้กระดังงา (Annonaceae) วงศ์ไม้ยาง (Dipterocarpaceae) วงศ์ไม้อบเชย (Lauraceae) วงศ์ไม้เลี่ยน (Meliaceae) และวงศ์ไม้มะเกลือ (Ebenaceae) ผลของการหาความสัมพันธ์ของหมู่ไม้ด้วยข้อมูลพรรณไม้และข้อมูลสิ่งแวดล้อมที่มี ลักษณะใกล้เคียงกันชี้ให้เห็นว่าสิ่งแวดล้อมมีบทบาทส่วนหนึ่งในการกำหนดโครงสร้างสังคมพืช และความแตกต่างทางโครงสร้างสังคมพืชอย่างชัดเจนในหมู่ไม้ที่มีสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงกัน หรือความแตกต่างทางโครงสร้างสิ่งแวดล้อม ในหมู่ไม้ที่มีโครงสร้างสังคมพืชใกล้เคียงกัน แสดงให้เห็นว่า อาจยังมีสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ และทางกายภาพอีกหลายประการ ที่มีบทบาทสำคัญต่อ โครงสร้างสังคมพืช ผลของ SLCA พบว่า สังคมพืช สามารถจำแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งสอดคล้อง กับผลการศึกษาความสัมพันธ์ของหมู่ไม้ ด้วยข้อมูลพรรณไม้โดยวิธี NMDS ผลการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมพบว่าสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันตามระดับมากน้อย (Environmental plexus) ซึ่งแปรผันตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ กลไกทางกายภาพ และทางเคมี ของดิน เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับโครงสร้างสังคมพืชพบว่าสิ่ง แวดล้อมกับโครงสร้างสังคมพืชมีความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบที่มีลักษณะเฉพาะตัว (Vegetation- environment system) โดยอาศัยแนวการจำแนกชนิดป่าดิบชื้นของ Whitmore (1975) ซึ่ง พิจารณาองค์ประกอบพรรณไม้ จำนวนชั้นเรือนยอด และลักษณะพรรณไม้ กล่าวได้ว่าป่าที่ศึกษา เป็นป่ากึ่งดิบชื้นเขตร้อน (Tropical Semi-Evergreen Rain Forest) หรือเป็นป่าดิบชื้น เขตร้อนระดับต่ำ (Lower Tropical Rain Forest) ตามการจำแนกของ Smitinand (1977) โดยการพิจารณาพรรณไม้ในวงศ์ไม้ยาง อาจจำแนกป่าที่ศึกษาออกเป็นชนิดย่อย ๆ ได้ดังนี้คือ ป่าไม้ยางระดับต่ำ (Lowland dipterocarp-forest) และป่าไม้ยางเขา (Hill dipterocarp- forest) ตามที่ Symington (1974) ได้จำแนกไว้ เนื่องจากมียางปาย (Dipterocarp-costatus) ขึ้นอยู่ในหมู่ไม้ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 ฟุต เมื่อพิจารณาชนิดของพรรณไม้ในป่าโตนงาช้าง เปรียบเทียบกับป่าดิบชื้นอื่น ๆ ที่มี การศึกษากันในประเทศไทย จะพบว่า ป่าโตนงาช้างมีลักษณะผสมระหว่างป่าดิบชื้น และ ป่าดิบแล้ง (Semi or Dry Evergreen Forest) โดยเฉพาะบริเวณสันเขาแคบ ๆ ที่มีการระบายน้ำดี มีโครง สร้างสังคมพืชคล้ายป่าดิบแล้งมากกว่าบริเวณอื่น ๆ และประเด็นสำคัญที่ต้องการชี้ให้เห็น ก็คือ การศึกษาโครงสร้าง และการจำแนกชนิดของป่าอย่างละเอียด มีความสำคัญและจำเป็นสำหรับ การวางแผนอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน เนื่องจากองค์ประกอบของชนิดพรรณไม้มี ความแตกต่างกันตามพื้นที่ แม้แต่ในบริเวณที่ไม่กว้างใหญ่มากนักก็ตาม ด้วยเหตุนี้การสูญ เสียพื้นที่ป่าแม้เพียงเล็กน้อย ก็อาจนำไปสู่การสูญเสียพันธุกรรมพืชที่มีค่าไป โดยไม่ สามารถเรียกกลับคืนมาได้

บรรณานุกรม :
ประกาศ สว่างโชติ . (2540). ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประกาศ สว่างโชติ . 2540. "ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ประกาศ สว่างโชติ . "ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ประกาศ สว่างโชติ . ลักษณะโครงสร้างสังคมพืชในป่าดิบชื้นเขตร้อนระดับต่ำบริเวณเขตรักษาพันธุ์ สัตว์ป่าโตนงาช้าง จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.