ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์
นักวิจัย : พิชัย นามประกาย
คำค้น : Basin solar still , Ethanol , Performance , Utilizability , ฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์ , สมรรถนะ , เครื่องกลั่นแบบอ่าง , เอทานอล
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4180040 , http://research.trf.or.th/node/581
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์เพื่อประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์แสงอาทิตย์โดย ใช้ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ และเพื่อศึกษาแนวทางการออกแบบเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดอุต สาหกรรมโดยใช้ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ โดยศึกษาและทำรายงานเกี่ยวกับงานวิจัยในอดีตที่ เกี่ยวกับเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ในประเทศและต่างประเทศ รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยา ของกรุงเทพฯ ศึกษา utilizability function (ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่แสดงค่า สัดส่วนของรังสีอาทิตย์ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในเครื่องกลั่น หาแนวทางนำมาใช้ ประยุกต์กับการกลั่นแอลกอฮอล์ ศึกษาผลของตัวแปรต่างๆ ที่มีต่อเครื่องกลั่นโดยคอมพิวเตอร์ ตัดตัวแปรที่ไม่สำคัญออกไป สร้างเครื่องกลั่นแบบผิวรับรังสีในแนวนอน และทดลองหาความ สัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ ที่มีความสำคัญต่อการกลั่น ประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่อง กลั่น โดยใช้ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ เสนอแนวทางการออกแบบระบบกลั่นขนาดอุตสาหกรรม โดยใช้ฟังก์ชันการใช้ประโยชน์ และทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนและมวล จากการทดลองพบว่า อัตราการกลั่นไม่แปรผันโดยตรงกับค่ารังสีอาทิตย์รายชั่วโมง แต่ มีค่าสูงสุดในช่วงเวลาบ่ายหลังค่าสูงสุดของรังสีอาทิตย์ เนื่องมาจากผลของความจุความร้อนของ สารละลายในอ่าง จากการคำนวณอัตรากลั่นรายวันเฉลี่ยรายเดือนมีค่าแปรผันตรงกับค่ารังสี อาทิตย์รายวัน ผลของความเร็วลมและอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่อสมรรถนะของเครื่องกลั่นขึ้นกับ ปริมาณค่ารังสีที่ตกกระทบเครื่องกลั่น การเปลี่ยนแปลงความสูงของเครื่องกลั่นมีผลน้อยต่อ อัตราการกลั่น การเพิ่มความเข้มข้นเริ่มต้นของสารละลายเอทานอลพบว่าทำให้อัตรากลั่นเพิ่ม ขึ้น และการลดปริมาณสารละลายในอ่างสามารถทำให้อัตราการกลั่นเพิ่มขึ้นได้ อัตราการกลั่นแอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นของสารเริ่มต้น 10% และ 30% มีค่าแปรตาม ค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยรายวันแบบเส้นตรง ดังนั้นเราจึงสามารถนำฟังก์ชั่นการใช้ประโยชน์แบบ รายวัน มาคำนวณหาสมรรถนะหรืออัตราการกลั่นเฉลี่ยแบบรายเดือนได้ ผลที่ได้สามารถนำมา ออกแบบกำหนดขนาดของเครื่องกลั่นระดับอุตสาหกรรม สำหรับแอลกอฮอล์ที่ผลิตได้ในระดับ ชาวบ้าน 10% โดยปริมาตร จากการศึกษาทฤษฎีการถ่ายเทความร้อนและมวล พบว่าตัวแปรที่มีผลต่อสมรรถนะ เครื่องกลั่นเอทานอลมากที่สุดคือค่ารังสีอาทิตย์เฉลี่ยรายวัน ดังนั้นเราจึงสามารถนำฟังก์ชั่นการ ใช้ประโยชน์แบบรายวัน มาคำนวณหาสมรรถนะหรืออัตราการกลั่นเฉลี่ยแบบรายเดือนได้ ผลที่ ได้สามารถนำมาออกแบบกำหนดขนาดของเครื่องกลั่นระดับอุตสาหกรรม Objectives are to calculate longterm performance based on utilizability and to make a guideline for a design of ethanol solar still industrial system. Methodology compose of Literature review, to study utilizability for Bangkok, to study effects of various parameters on a still, to construct and test two solar stills, to estimate still performance, to make a guide line for a design of ethanol solar still industrial system. Effect of various parameters on the performance of ethanol basin solar still was studied. Measured hourly productivity increases non-linearly with hourly solar radiation. The highest productivity is found after the time of maximum solar radiation due to heat capacity of basin solution. Monthly mean calculated productivity and measured solar radiation are linearly correlated. Effects of wind speed and ambient temperature on the still performance strongly depend on daily solar radiation. Still height has a little effect on the performance. Increase of initial solution concentration in the basin can improve the still yield. Lowering solution depth can also raise still product. Measured productivity of the still using 10% and 30% solution has a linear relation with average daily solar radiation. Hence estimation of solar still performance using daily utilizability can be done. The result is applicable for a design of a solar industrial still for 10% solution. Based on heat and mass transfer it was found that average daily solar radiation is the most important parameter in the solar still. Hence estimation of solar still performance using daily utilizability can be done. The result is applicable for a design of a solar industrial still.

บรรณานุกรม :
พิชัย นามประกาย . (2544). การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิชัย นามประกาย . 2544. "การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
พิชัย นามประกาย . "การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
พิชัย นามประกาย . การประเมินสมรรถนะระยะยาวของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.