ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกำจัดแก๊ส NOx และ SOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกำจัดแก๊ส NOx และ SOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
นักวิจัย : วิษณุ มีอยู่
คำค้น : Ceria/Zirconia , mixed oxide , sol-gel
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4180038 , http://research.trf.or.th/node/579
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

กระบวนการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงสามารถก่อให้เกิดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ ซึ่งแก๊ส ไนโตรเจนออกไซด์นี้เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดฝนกรด หมอกพิษ และทำลายชั้นโอโซน นอกจากนี้กำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิงเมื่อถูกเผาไหม้สามารถรวมตัวเป็นแก๊สซัลเฟอร์ได ออกไซด์และสามารถถูกออกซิไดซ์เป็นซัลเฟต (sulphate SO3) ซึ่งเมื่อรวมตัวกับน้ำจะได้กรด ซัลฟุริก (H2SO4) เป็นสาเหตุของการกัดกร่อนเครื่องยนต์และเป็นพิษต่อตัวเร่งปฏิกิริยา ด้วย ความตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมจึงมีความสำคัญในการพัฒนาหาตัวเร่งปฏิกิริยาที่ มีประสิทธิภาพในการลดปริมาณของแก๊สไนโตรเจนออกไซด์และศึกษาผลกระทบของแก๊สซัล เฟอร์ไดออกไซด์ต่อตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้ในการลดปริมาณแก๊สไนโตรเจนออกไซด์ดังกล่าวเพื่อ การนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป จากผลการวิจัยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาพบว่า คาร์บอนที่สังเคราะห์ได้เมื่อนำมาใช้ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการกำจัดแก๊สไนโตรเจนออกไซด์และแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่อุณหภูมิ ต่ำมีประสิทธิภาพต่ำ ดังนั้นจึงได้พิจารณาหาตัวเร่งปฏิกิริยาอื่นที่เหมาะสมต่อไป โลหะออกไซด์ผสมระหว่างซีเรีย (CeO2) กับเซอร์โคเนีย (ZrO2) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ น่าสนใจเนื่องจากมีประสิทธิภาพสูง แสดงสมบัติรีดอกซ์และสามารถเก็บกักออกซิเจนได้ดี ทน ต่ออุณหภูมิสูง และกัมมันตภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาสูงที่อุณหภูมิต่ำ ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงได้ศึกษา คุณลักษณะของตัวเร่งปฏิกิริยาออกไซด์ผสมซีเรีย (CeO2) - เซอร์โคเนียร์ (ZrO2) เตรียมโดยวิธี โซล-เจลโดยใช้ยูเรียเป็นตัวให้เกิดการไฮโดรไลซีสโดยใช้ปริมาณของเซอร์โคเนียต่างๆกัน เพื่อ เป็นแนวทางขั้นต้นก่อนนำไปใช้กับปฏิกิริยารีดักชันของไนโตรเจนออกไซด์โดยวิเคราะห์พื้นที่ ผิวบีอีที, แบบแผน XRD (XRD pattern), FT Raman, ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็คตรอน แบบส่องกราด (SEM) และศึกษากัมมันตภาพ (activity) ของตัวเร่งปฏิกิริยาที่เตรียมได้ต่อ ปฏิกิริยาออกซิเดชันของคาร์บอนมอนอกไซด์ภายใต้ภาวะออกซิเดชันและภาวะรีดักชัน จากการ ทดลองพบว่าอนุภาคมีความเป็นเอกพันธุ์สูง มีขนาดอยู่ในช่วงนาโนเมตร ให้พื้นที่ผิวบีอีทีสูงและ แสดงสมบัติเป็นสารละลายของแข็ง ตัวเร่งปฏิกิริยา Ce0.75Zr0.25O2 ให้กัมมันตภาพสูงสุด สำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันของแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ทั้งภาวะออกซิเดชันและภาวะรีดักชัน At the early stage of this work, the attempt has been paid to the reaction between carbon and either NOx or SOx. However, the results were not satisfied since the activity of carbon was rather low. Thus, the new type of catalysts was investigated. A solid solution of Ce/Zr was prepared via sol-gel technique. This work presents the cooperative effects of CeO2-ZrO2 mixed oxides prepared by urea hydrolysis on the CO conversion under oxidizing and reducing conditions. The ZrO2 contents investigated were varied between 25 and 100 mol%. Noteworthy is that the versatility of the sol-gel technique allows for control of the composition, homogeneity of particles and higher BET surface areas compared with conventional methods. The homogeneous nanometer-sized particles were observed using a scanning electron microscope. From the results of X-ray diffraction and Raman spectroscopy, the solid solutions were observed even though the catalysts were prepared at low temperature (ca 100oC). Temperature-programmed reduction in a H2/N2 mixture of the solid solutions revealed that the incorporation of ZrO2 into the CeO2 lattice strongly promoted bulk reduction of the solid solutions. The Ce0.75Zr0.25O2 solid solution is favoured under oxidizing and reducing condition.

บรรณานุกรม :
วิษณุ มีอยู่ . (2543). การกำจัดแก๊ส NOx และ SOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิษณุ มีอยู่ . 2543. "การกำจัดแก๊ส NOx และ SOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
วิษณุ มีอยู่ . "การกำจัดแก๊ส NOx และ SOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2543. Print.
วิษณุ มีอยู่ . การกำจัดแก๊ส NOx และ SOx โดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2543.