ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเชื่อมโยงมาตรฐาน สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ และจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสมวงจรย่อยอนาลอก, ดิจิตอล และวงจรย่อยระดับสูง

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเชื่อมโยงมาตรฐาน สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ และจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสมวงจรย่อยอนาลอก, ดิจิตอล และวงจรย่อยระดับสูง
นักวิจัย : ชูเกียรติ การะเกตุ
คำค้น : analogue , digital , integrated circuits , mixed-signal , Simulation , จำลองการทำงาน , ดิจิทัล , ผสมสัญญาณ , วงจรรวม , อนาลอก
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4180027 , http://research.trf.or.th/node/571
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจะศึกษา และพัฒนาวิธีการเพื่อนำมาใช้ในการวิเคราะห์วงจรรวมที่ประกอบด้วยภาคอนาลอกและดิจิทัลรวมอยู่ในไอซีชิพเดียวกัน วิธีการที่นำสมัย เป็นการขยายขอบเขตของการจำลองวงจรรวมแบบตัวจำลองการทำงานเดี่ยว มาเป็นแบบหลายตัวโดยกำหนดมาตราฐานการเชื่อมต่อที่ใช้ได้กับทั้งตัวจำลองการทำงานแบบอนาลอก และ ดิจิทัล แผงเชื่อมโยงตัวจำลองการทำงาน ที่พัฒนาขึ้นในโครงการเป็นสภาพแวดล้อมที่ใช้ประสานการทำงานของตัวจำลองกรทำงานแบบต่างๆ เพื่อให้สามารถจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสม อนาลอก และ ดิจิทัล ในสภาพแวดล้อมของแผงเชื่อมโยงนี้ ตัวจำลองการทำงานของวงจรรวมแต่ละตัว สามารถที่จะทำงานแยกกันเป็นขบวนการ และ อัลกอริธึม ที่อิสระ จากกัน โดยอาศัยแผงเชื่อมโยงเป็นตัวส่งผ่านข้อมูลระหว่างกัน แผงเชื่อมโยงจะมีหน้าที่หลักในการควบคุมให้แต่ละตัวจำลองที่มาเชื่อมต่อสามารถทำงานร่วมกันได้ และสามารถที่จะสร้างผลการจำลองการทำงานที่ถูกต้อง โดยตัวจำลองที่นำมาเชื่อมต่อแต่ละตัวจะถูกควบคุมให้ทำงานสอดคล้องกันด้วยวิธี ล็อก-สเตปประยุกต์ ข้อมูลที่แลกเปลี่ยนกันระหว่างวงจรส่วน อนาลอก และ ดิจิทัล จะส่งผ่านการแปลงข้อมูลแบบ เทรชโฮลด์-ฟังก์ชั่น และ บูลีน-คอนโทรล-สวิทซ์ ข้อมูลที่ส่งผ่านระหว่างอนาลอก กับ อนาลอก ด้วยกันเอง จะใช้เทคนิคการตรวจสอบ ลาเทนซี่ แผงเชื่อมโยงตัวจำลองการทำงานนี้ประสบความสำเร็จในการเชื่อมโยงตัวจำลองการทำงานทั้งแบบ อนาลอก ดิจิทัล และ แบบบรรยายพฤติกรรมระดับสูง และได้นำไปใช้งานจริงกับวงจรประยุกต์แบบผสมสัญญาณที่มีการป้อนกลับระหว่างวงจรต่างๆ ซึ่งผลที่ได้จากการทดลองได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และ ประสิทธิภาพของเทคนิคที่ได้นำเสนอ ข้อจำกัดสำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้คือ ความเร็วในการประมวลผลที่ยังต้องปรับปรุง อย่างไรก็ดี แผงเชื่อมโยงตังจำลองที่นำเสนอ มีข้อดีคือง่ายในการพัฒนา ให้ผลถูกต้องเชื่อถือได้ เป็นระบบเปิดที่สามารถขยายผลพัฒนาต่อไปได้ และ สามารถปรับประยุกต์ใช้กับปัญหาวิเคราะห์วงจรได้หลากหลายรูปแบบ The objective of this research project is to study and develop a technique for the simulation of integrated Circuits( IC ) with mixed analogue and digital parts. The technique proposed is to change the simulation methodology that employs a single simulator to that uses simulators. The standard interface machanism is used to combine operations of both analogue and digital circuit simulators. Simulation Backplane is an integrated simulation environment that combines multiple simulators of different abstraction levels to perform mixed-signal circuit simulation. In the backplane environment , circuit simulators run as separate processes, using their own algorithm and exchanging simulation data through the backplane. A consistent mixed-signal simulation Is obtained by using backblane controls. The applied Lock-step algorithm was adopted to synchronise the simulation processes. Digital and Analogue simulators exchange simulation data by employing a standardised signal conversion scheme, which is based on threshold functions and Boolean – controlled switches. Latency detection technique is used to define analogue events. Several circuit simulators were integrated into the environment , including a logic simulator , a behavioural simulator and a de-facto analog circuit level simulator. Simulations of practical mixed-signal applications including circuits that contained feedback loops were carried out successfully. The results convincingly showed the capability and flexibility of the approach. Limitation of this scheme is the computation speed which needs to be improved. However, the advatages of the technique are its ease of development , the reliable simulation results , open systems and also applicable to varities of circuit problems.

บรรณานุกรม :
ชูเกียรติ การะเกตุ . (2554). ระบบเชื่อมโยงมาตรฐาน สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ และจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสมวงจรย่อยอนาลอก, ดิจิตอล และวงจรย่อยระดับสูง.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชูเกียรติ การะเกตุ . 2554. "ระบบเชื่อมโยงมาตรฐาน สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ และจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสมวงจรย่อยอนาลอก, ดิจิตอล และวงจรย่อยระดับสูง".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ชูเกียรติ การะเกตุ . "ระบบเชื่อมโยงมาตรฐาน สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ และจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสมวงจรย่อยอนาลอก, ดิจิตอล และวงจรย่อยระดับสูง."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2554. Print.
ชูเกียรติ การะเกตุ . ระบบเชื่อมโยงมาตรฐาน สำหรับโปรแกรมวิเคราะห์ และจำลองการทำงานของวงจรรวมแบบผสมวงจรย่อยอนาลอก, ดิจิตอล และวงจรย่อยระดับสูง. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2554.