ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์
นักวิจัย : ผึ่งผาย พรรณวดี
คำค้น : catalysis , Kinetics , TAP , การเร่งปฏิกิริยา , จลนศาสตร์เคมี , แทป
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4180025 , http://research.trf.or.th/node/570
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์พัฒนาทฤษฎีของการทดลองแทปแบบมัลติพัลซ์ งานวิจัยนี้มีสองส่วนไม่ต่อเนื่องกัน ส่วนที่หนึ่งเป็นการวิเคราะห์ความถูกต้องของนิพจน์ ประมาณที่ได้ถูกเสนอมาแล้วในการหาจำนวนแอกทีฟไซต์ในการทดลองมัลติพัลซ์ ส่วนที่สองเป็น การวิเคราะห์แบบจำลองปฏิกรณ์โซนบาง ผลลัพธ์ของงานวิจัยนี้ ได้จากการจำลองแบบเชิงตัวเลข ของการกระบวนการดูดซับไม่ย้อนกลับสำหรับกรณีที่ตัวเร่งปฏิกิริยาไม่มีรูพรุน ส่วนที่หนึ่งได้แสดงให้เห็นว่านิพจน์ประมาณสำหรับการหาจำนวนแอกทีฟไซต์มีความถูก ต้องในช่วงกว้างของโดเมนของพารามิเตอร์ของระบบ ส่วนที่สองได้วิเคราะห์ความถูกต้องของ แบบจำลองปฏิกรณ์โซนบางสำหรับการทดลองพัลซ์เดี่ยว ส่วนในการทดลองมัลติพัลซ์ ถ้าพัลซ์ แรกสามารถใช้แบบจำลองปฏิกรณ์โซนบางได้ พัลซ์ต่อมาทุกพัลซ์ก็จะสามารถใช้แบบจำลอง ปฏิกรณ์โซนบางได้ตลอดการทดลอง และยังทำให้ความเข้มข้นบนผิวตัวเร่งปฏิกิริยามีการกระจาย ที่ถือได้ว่ามีความสม่ำเสมอตลอดการทดลองมัลติพัลซ์ด้วย ความถูกต้องของนิพจน์ประมาณในส่วนที่หนึ่งของงานวิจัยนี้ทำให้นิพจน์นี้มีประโยชน์ใน การหาจำนวนแอกทีฟไซต์ ส่วนการวิเคราะห์แบบจำลองปฏิกรณ์โซนบางบ่งชี้ว่าความสำคัญของ การใช้ปฏิกรณ์โซนบางอยู่ที่ความสม่ำเสมอของความเข้มข้นที่ผิวของตัวเร่งปฏิกิริย งานวิจัยนี้มุ่งเน้นกรณีที่ตัวเร่งปฏิกิริยาไม่มีรูพรุน การพัฒนาทฤษฎีสำหรับกรณีที่ตัวเร่ง ปฏิกิริยามีรูพรุนจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาเทคนิคแทป Objectives : Development of TAP theory for multipulse experiments Methodology : This study consists of two separated parts. In the first part, the validity of the previously proposed approximate expression for determination of the number of active sites by a multipulse experiment in a one-zone reactor is analyzed. In the second part, the thin-zone TAP reactor model is analyzed. The theoretical results in both parts are obtained from numerical simulation of the irreversible adsorption process for non-porous catalyst. Results : In the first part, the approximate expression for determination of the number of active sites is shown to be valid in a wide domain of system parameters. In the second part, the validity of the thin-zone reactor model for a single pulse experiment is quantitatively characterized. In the case of the multipulse experiment, it is shown that if the thin-zone reactor model can be applied satisfactorily to the first pulse, then the model can be applied to every pulse, and the distribution of the surface concentration of the adsorbed species in the catalyst zone can be considered uniform throughout the multipulse experiment. Discussion Conclusion : The approximate expression in the first part is shown to be useful for determination of the number of active sites due to the accuracy of the expression. The analysis of the thin-zone TAP reactor model indicates that the feature of the thin-zone reactor is the uniformity of the surface concentration during a multipulse experiment. Suggestion / Further Implication / Implementation : This study focuses on the case in which the catalyst is non-porous. Development of the theory for the porous catalyst case will be an important contribution to the development of the TAP technique.

บรรณานุกรม :
ผึ่งผาย พรรณวดี . (2548). การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผึ่งผาย พรรณวดี . 2548. "การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ผึ่งผาย พรรณวดี . "การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548. Print.
ผึ่งผาย พรรณวดี . การศึกษาเชิงทฤษฎีของการทดลองแบบแทปมัลติพัลซ์ในการเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2548.