ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้
นักวิจัย : ขวัญตา บาลทิพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58262
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอธิบาย ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยโรคเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่งในภาคใต้ ผู้ให้ ข้อมูลคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด จากผู้ป่วยเอดส์ที่มารับการรักษา ณ วัดแห่งนี้ จำนวน 12 ราย เก็บรวบรวมโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสังเกตแบบไม่มีส่วน ร่วม การบันทึกภาคสนาม และการบันทึกเทประหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2540 ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2541 และทำการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีการของโคไลซ์ซี่ (Colaizzi) ผลการศึกษา พบว่าปรากฏการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์แบ่งได้ 3 ช่วงเวลา คือ 1) การเผชิญกับภาวะใกล้ตาย 2) การรอดพ้นจากความตาย และ 3) วิถีชีวิตหลังรอดพ้นจาก ความตายและการเตรียมตัวตาย การเผชิญกับภาวะใกล้ตาย เป็นสถานการณ์ที่ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่าตนเองกำลังจะตาย สรุป ได้ 5 หัวข้อ 1) สัญญาณของความตาย (ได้รับความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน กินไม่ได้ ถ่ายตลอด เวลา ละเมิดกฎ ไม่งดอาหารแสลง เป็นเอดส์มานาน ขาดเงินจะต้องตาย เสียงพูดเปลี่ยนไป ตัวเย็น และปฏิกิริยาของบุคคลรอบข้างเปลี่ยนแปลงไป 2) ความหมายของความตาย (เป็นความ น่ากลัวเป็นการสูญเสียและพลัดพราก เป็นการจากไปก่อนเวลาอันควร เป็นการจากไปอย่างไร้ คุณค่าและศักดิ์ศรี เป็นการพ้นทุกข์ และเป็นการปิดฉากชีวิต) 3) ปัจจัยที่มีผลต่อการให้ ความหมายของความตาย (ประสบการณ์เกี่ยวกับความตาย ระยะเวลาของความเจ็บป่วย ศาสนา วัย และฐานะทางเศรษฐกิจ) 4) ปฏิกิริยาตอบสนองต่อความตาย (กลัวตาย ท้อแท้ สิ้นหวัง เศร้า เสียใจ สลด หดหู่ สองฝักสองฝ่าย ปลง และยอมรับ 5) ความต้องการขณะเผชิญกับภาวะใกล้ตาย (ต้องการหายจากความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน ต้องการการดูแลช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ ต้องการ เห็นบุคคลอันเป็นที่รักและเข้าใจอยู่ใกล้เป็นภาพสุดท้าย ต้องการการให้อภัยการอโหสิกรรม ต้องการตายอย่างสงบและต้องการมีชีวิตที่ดีหลังความตาย) การรอดพ้นจากความตาย ผู้ให้ข้อมูลรับรู้ว่ามีสิ่งที่ช่วยให้มีชีวิตรอด คือ มีหัวใจสู้ มีแรงจูงใจ มีความดี อาศัยที่วัดแห่งนี้รักษาภาวะแทรกซ้อน และมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่ง วิถีชีวิตหลังรอดพ้นจากความตายและการเตรียมตัวตาย ผู้ให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิต โดยมีเป้าหมายหลัก 4 ประการคือ ตั้งต้นใหม่รักษาชีวิต เปลี่ยนแปลงตัวเองให้สอด คล้องกับบรรทัดฐานของสังคม เตรียมตัวตายและสร้างความเจริญงอกงามของจิตวิญญาณ การวิจัยครั้งนี้พบว่า ผู้ให้ข้อมูลที่ให้ความหมายของความตายว่าเป็นการพ้นทุกข์ และการปิดฉากชีวิต จะเป็นผู้ที่สามารถปลงและยอมรับความตายได้ ช่วยให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ อย่างปกติสุขและตายอย่างสงบ แต่สำหรับผู้ให้ข้อมูลที่รับรู้ว่าความตายเป็นความน่ากลัว เป็นความทุกข์ทรมานจะไม่สามารถยอมรับความตายที่จะเกิดขึ้นได้ ทำให้เกิดความกลัว และไม่ พร้อมที่จะตาย ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็นแนวทางในการดูแลผู้ป่วยเอดส์เพื่อให้ตายอย่าง สงบ ท่ามกลางความอบอุ่นและสมศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ได้

บรรณานุกรม :
ขวัญตา บาลทิพย์ . (2541). ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญตา บาลทิพย์ . 2541. "ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ขวัญตา บาลทิพย์ . "ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ขวัญตา บาลทิพย์ . ประสบการณ์การรับรู้เกี่ยวกับความตายของผู้ป่วยเอดส์ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในภาคใต้. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.