ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล
นักวิจัย : ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
คำค้น : alkali , alkaline-earth , computer simulation , ion solvation , อัลคาไลน์ , อัลคาไลน์เอิร์ธ , ไอออนในสารละลาย
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=PDF4180024 , http://research.trf.or.th/node/569
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาโครงสร้างและพลวัตของสารละลายของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และ อัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนีย และตรวจสอบแนงโน้มการเปลี่ยนแปลงของสมบัติดังกล่าวของธาตุในคาบหรือ หมู่เดียวกันของตารางธาตุ นอกจากนั้นแล้วยังจะศึกษาเน้นหนักไปที่ความสำคัญของผลจาก หลายอนุภาคในการสร้างพื้นผิวพลังงานศักย์อีกด้วย เป้าหมายอีกอย่างหนึ่งก็คือ การพัฒนา ระเบียบวิธีการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์แบบใหม่ ๆ ขอบเขตของการวิจัย : ใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิติกับข้อมูลที่ได้มาจากการจำลองพลศาสตร์ เชิงโมเลกุลเพื่อให้ได้คำตอบเกี่ยวกับโครงสร้างและพลวัตของสารละลายดังกล่าว โดยจะใช้ ระเบียบวิธีทางกลศาสตร์ควอนตัมเพื่อสร้างพื้นผิวพลังงานศักย์ที่ในการจำลองพลศาสตร์เชิง โมเลกุล คำตอบ ผลที่ได้ : ได้พบว่าผลจากหลายอนุภาคนั้นมีค่าที่สูงมากสำหรับระบบที่มีไอออนในสาร ละลาย การรวมผลดังกล่าวเข้าไปในการจำลองคอมพิวเตอร์นั้นมีความสำคัญมาก เพื่อให้ได้มา ซึ่งโครงสร้างและพลวัตที่ถูกต้องของระบบนี้ และเพื่อที่จะอธิบายผลจากหลายอนุภาคด้วยคุณ ภาพที่สูงพอ จึงได้เสนอวิธีการผสมกลศาสตร์ ควอนตัมและกลศาสตร์เชิงโมเลกุล โดยการค้น พบดังกล่าวได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ สรุปสาระสำคัญ: ผลจากหลายอนุภาคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรวมเข้าไปด้วยทุกครั้งที่ศึกษาระบบของ ไอออนในสารละลาย และ วิธีการที่มีประสิทธิพลสูงในการอธิบายผลดังกล่าวคือวิธีผสมผสมกล ศาสตร์ควอนตัม และ กลศาสตร์เชิงโมเลกุล สังเคราะห์ผล ข้อเสนอแนะ: องค์ความรู้และเทคนิคที่ได้จากการศึกษาตามโครงการนี้สามารถที่จะขยับขยายไปสู่ระบบที่มี ความซับซ้อนมากขึ้น อย่างเช่นระบบของสิ่งมีชีวิต งานประยุกต์อย่างหนึ่งที่มีความน่าสนใจและ สามารถทำได้คือการศึกษาเมทัลโลโปรตีน ซึ่งเป็นโปรตีนที่มีโลหะเป็นองค์ประกอบทำให้ สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเฉพาะเจาะจง The objectives of this project are to investigate structure and dynamics of diluted ammonia solutions of alkali and alkaline-earth ions and to observe tendency of properties upon change of the ions from similar row or period of the periodic table. In addition, the importance of many-body effects in the potential energy surface will be focused. New simulation methodology and development of software are also another targets. The structure and dynamics of the solutions were obtained by statistical analysis of the results extracted from molecular dynamics simulations. The potential energy surface used in the simulations can be modeled by quantum mechanics method. It is found that many-body effects are very high in the ionic solutions. Inclusion of such effects into the simulations are critically important to correctly model the structure and dynamics. To achieve high quality results, combined quantum mechanics and molecular mechanics (QM/MM) simulation has been purposed. These findings are accepted for publication in international journals. Conclusion: Many-body effects are necessary for simulations of ion solvation and such effects can be efficiently modeled by combined quantum mechanics and molecular mechanics (QM/MM) method. Suggestions / Further Implication: Knowledge and technology obtained from this project will be extended to study more complex problems in biological sciences. One potential application of this project is metalloprotein where metal ions are embeded in the protein 3-D structure to exhibit protein’s functionality.

บรรณานุกรม :
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . (2544). การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . 2544. "การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . "การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2544. Print.
ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ . การศึกษาสมบัติเชิงโครงสร้างและเชิงพลวัตของสารละลายเจือจางอนันต์ของไอออนโลหะอัลคาไลน์ และอัลคาไลน์เอิร์ธ ในแอมโมเนียด้วยการออกแบบและจำลองเชิงโมเลกุล. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2544.