ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและ เผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและ เผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นักวิจัย : ฐะปะนีย์ เทพญา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=57568
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างและนำเสนอระบบฐานข้อมูลที่สะดวก ในการบริหารข้อมูล และออกรายงานโดยใช้โปรแกรม MICRO CDS/ISIS Version 2.3 สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและเผยแพร่ สถาบัน ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การดำเนินการวิจัย ได้แบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้ 1. การสร้างฐานข้อมูลโดยศึกษาปัญหาการจัดเก็บข้อมูลซึ่งดำเนิน การด้วยระบบมือของงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและเผยแพร่ และ เสนอแนวทางการออกแบบระบบฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงาน เอกสารและเผยแพร่ โดยกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบ จำนวน 14 คน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นในการออกแบบโครงสร้างฐาน ข้อมูลและรูปแบบการแสดงรายงานซึ่งประกอบด้วย การออกแบบผลลัพธ์ เป็นการนำโครงสร้างของการออกแบบ ข้อมูลนำเข้ามาออกรูปแบบการแสดงรายงานโดยยึดหลักเกณฑ์ร้อยละ 60 ของคำตอบ การแสดงรายงานที่ผู้ดูแลระบบต้องการมากมาเป็น รูปแบบการแสดงรายงานของฐานข้อมูล โดยรูปแบบการแสดงรายงานที่ ได้จากฐานข้อมูล ได้แก่ รูปแบบเพื่อการตรวจสอบบัตรรายการ บรรณา นุกรม บรรณนิทัศน์สังเขป และรูปแบบเฉพาะเขตข้อมูลของศิลปวัตถุ โบราญ ข้อมูลที่ทดลองนำเข้าฐานข้อมูลมีจำนวน 150 รายการ ได้แก่ ข้อมูล หนังสือ วารสาร และข้อมูลศิลปวัตถุโบราณ โดยผ่านแผ่นป้อนข้อมูล ที่สร้างไว้ การออกแบบข้อมูลนำเข้า โดยการออกแบบสอบถามให้ผู้ดูแล ระบบจำนวน 14 คน เป็นผู้ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดโครงสร้าง และรูปแบบแสดงรายงานฐานข้อมูลของศิลปะ และวัฒนธรรมโดยพิจารณา ใช้เกณฑ์ที่มีจำนวนผู้ต้องการโครงสร้างและรูปแบบการแสดงรายงาน ที่ผู้ดูแลระบบต้องการร้อยละ 60 ขึ้นไปของคำตอบในการคัดเลือกนำมา เป็นเขตข้อมูลของแฟ้มข้อมูลและรูปแบบการแสดงรายงานการออกแบบ แฟ้มข้อมูล นำโครงสร้างขอบเขตข้อมูลในการออกแบบข้อมูลนำเข้ามาสร้าง แฟ้มข้อมูลสำหรับฐานข้อมูล ซึ่งประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลักในการสร้างฐาน ข้อมูล 4 แฟ้ม คือ แฟ้มตารางกำหนดเขตข้อมูล แฟ้มแผ่นป้อนข้อมูล แฟ้มรูปแบบการรแสดงรายงาน และแฟ้มตารางกำหนดเขตข้อมูลทำดัชนี การประมวลผลข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและเผยแพร่ใช้โปรแกรม MICRO CDS/ISIS Version 2.3 ในการประมวลผลข้อมูลโดยแบ่งการประมวลผลไว้ 3 ขั้นตอน คือ การบำรุงรักษาฐานข้อมูล การสืบค้นข้อมูล และการออกรายงาน 2. การประเมินผลระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและเผยแพร่สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม โดยกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ดูแลระบบและกลุ่มผู้ใช้จำนวน 45 คน เป็นผู้ทดลองใช้ระบบ และประเมินผลระบบที่ออกแบบขึ้น จากการประเมินผลระบบสรุปได้ว่า ฐานข้อมูลที่ออกแบบขึ้นโดยนำ โปรแกรม MICRO CDS/ISIS Version 2.3 มาใช้สำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและเผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ ตามที่ผู้ใช้ต้องการโดยผู้ใช้สามารถค้นหัวข้อที่ต้องการได้จากรหัสประเภท ของวัสดุ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หัวเรื่องคำสำคัญ และสามารถ ค้นร่วมแบบหลายตัวแปรเพื่อตอบคำถามที่ซับซ้อนขึ้นโดยใช้พีชคณิตบูลลีนช่วย ทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่าระบบงานเดิม

บรรณานุกรม :
ฐะปะนีย์ เทพญา . (2535). ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและ เผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฐะปะนีย์ เทพญา . 2535. "ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและ เผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ฐะปะนีย์ เทพญา . "ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและ เผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ฐะปะนีย์ เทพญา . ระบบจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานพิพิธภัณฑ์ และงานเอกสารและ เผยแพร่ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.