ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน
นักวิจัย : ศศิธร พุมดวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=57566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ศึกษาพัฒนาการเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถาน สงเคราะห์และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน ด้านนิสัยส่วนบุคคล และสังคม การใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก การใช้กล้ามเนื้อมัด ใหญ่และภาษา กลุ่มตัวอย่างเป็นเด็ก อายุ 1-3 ปี จำนวน 81 คน เป็นเด็กในสถานสงเคราะห์ 31 คน และเด็กที่สถานรับเลี้ยงเด็ก กลางวัน 50 คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบพัฒนาการของเด็ก คือแบบทดสอบพัฒนาการเด็กของเดนเวอร์ (Denver Developental Screening Test) ผลการศึกษาแสดงพัฒนาการของเด็กในกิจกรรมที่เส้นอายุ ลากผ่านและกิจกรรมที่เด็กมีพัฒนาการช้าพบว่าในกิจกรรมที่ เส้นอายุลากผ่านเด็กสถานสงเคราะห์มากกว่าร้อยละ 50 ที่ได้รับการทดสอบในแต่ละกิจกรรม ผ่านการทดสอบด้านนิสัยส่วน บุคคลและสังคม 3 ใน 15 กิจกรรมทดสอบ ด้านการใช้กล้ามเนื้อ มัดเล็ก 4 ใน 12 กิจกรรมทดสอบ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 5 ใน 14 กิจกรรมทดสอบ และด้านภาษา 1 ใน 11 กิจกรรม ทดสอบ ซึ่งพัฒนาการในด้านนี้เด็กผ่านการทดสอบน้อยที่สุด นอกจากนี้เด็กสถานสงเคราะห์ยังมีพัฒนาการช้า ด้านนิสัย ส่วนบุคคลและสังคม 7 กิจกรรม ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 5 กิจกรรม ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 11 กิจกรรม และ ด้านภาษา 7 กิจกรรม เด็กสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวันในกิจกรรมที่เส้นอายุลากผ่าน มากกว่าร้อยละ 50 ของเด็กที่ได้รับการทดสอบในแต่ละกิจกรรม ผ่านการทดสอบด้านนิสัยส่วนบุคคลและสังคม 8 ใน 15 กิจกรรม ทดสอบด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก 9 ใน 13 กิจกรรมทดสอบ ด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 10 ใน 14 กิจกรรมทดสอบและ ด้านภาษา 9 ใน 12 กิจกรรมทดสอบ ส่วนกิจกรรมที่เด็กมีพัฒนาการ ช้า พบเฉพาะด้านนิสัยส่วนบุคคลและสังคมเพียง 2 กิจกรรม เมื่อพิจารณาระดับพัฒนาการของเด็กทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าเด็กสถานสง เคราะห์มีระดับพัฒนาการปกติ 14 คน อาจผิดปกติ 6 คน ผิดปกติ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 45.1, 19.4 และ 35.5 ตามลำดับ ส่วนเด็กสถาน รับเลี้ยงเด็กกลางวันมีระดับพัฒนาการปกติ 46 คน อาจผิดปกติ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 92 และ 8 ตามลำดับเมื่อทดสอบความแตกต่างของ ระดับพัฒนาการเด็กพบว่าเด็กทั้ง 2 กลุ่ม มีพัฒนาการแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p>0.001)

บรรณานุกรม :
ศศิธร พุมดวง . (2535). พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร พุมดวง . 2535. "พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศศิธร พุมดวง . "พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ศศิธร พุมดวง . พัฒนาการของเด็กวัยหัดเดินที่เลี้ยงดูที่สถานสงเคราะห์ และสถานรับเลี้ยงเด็กกลางวัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.