ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี
นักวิจัย : สุนีย์ ไข่มุกด์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2533
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=57433
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาตัวแปรที่ สามารถจำแนกกลุ่มมารดาที่พาบุตรไปรับภูมิคุัมกันโรคครบและ ไม่ครบ กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาหรือหญิงที่ทำหน้าที่เลี้ยง ดูเด็กที่เกิดในช่วง มกราคม พ.ศ.2532 ถึง กันยายน พ.ศ. 2533 ซึ่งอาศัยอยู่ในตำบลมะนังดาลำ ตำบลบางเก่า ตำบลประ จันและตำบลกระโด จำนวน 226 คน โดยจำแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มมารดาที่พาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคไม่ครบจำนวน 116 คน และกลุ่มมารดาที่พาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคครบ จำนวน 110 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง นำ ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยคำนวณหาค่าร้อยละทดสอบค่าทีและ วิเคราะห์จำแนกประเภท ผลการวิจัยพบว่า ตัวแปรจำแนกกลุ่มมารดาที่พาบุตรไป รับภูมิคุ้มกันโรคครบที่สำคัญคือ 1. ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม ได้แก่ การับรู้ถึงประ โยชน์ของวัคซีน และการสื่อด้วยภาษาไทย 2. ปัจจัยการบริการสาธารณสุข ได้แก่ การได้รับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับวัคซีนจากสถานีอนามัยใกล้บ้านและการมี บัตรนัด 3. ปัจจัยกระตุ้นอื่น ๆ ได้แก่ การอ่านหนังสือพิมพ์ และ/หรือหนังสืออ่านเล่นต่าง ๆ และการดูโทรทัศน์ 4. รวมทุกปัจจัย ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับวัคซีนจากสถานีอนามัยใกล้บ้าน การสื่อด้วยภาษา ไทย และการมีบัตรนัด

บรรณานุกรม :
สุนีย์ ไข่มุกด์ . (2533). ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนีย์ ไข่มุกด์ . 2533. "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
สุนีย์ ไข่มุกด์ . "ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2533. Print.
สุนีย์ ไข่มุกด์ . ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของมารดาในการพาบุตรไปรับภูมิคุ้มกันโรคในจังหวัดปัตตานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2533.