ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอด
นักวิจัย : ทิพมาส ชิณวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=58016
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเชิงคุณภาพแบบปรากฎการณ์วิทยานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรยายและอภิปรายการ รับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็วปอด คัดเลือกผู้ป่วยมะเร็ง ปอดที่มารับเคมีบำบัดที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 10 ราย เก็บรวบรวม ข้อมูลโดยการติดตามสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ป่วยรายละ 3-15 ครั้ง พร้อมการบันทึกเทป การสังเกต และการบันทึกภาคสนาม ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2539 ถึงเดือนมกราคม พ.ศ. 2540 ทำการ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธีการของโคไลซ์ซี่ (Colaizzi) ผลการศึกษาพบว่าการ รับรู้ของผู้ป่วยมะเร็งปอด ที่ได้รับเคมีบำบัดเป็นการรับรู้การมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมาน และไม่แน่นอน ใน 4 ลักษณะ คือ 1) เป็นโรคไม่ธรรมดา 2) เคมีบำบัดเป็นความหวัง 3) มีชีวิต อยู่กับความทุกข์ทรมาน และ 4) มีชีวิตอยู่กับความไม่แน่นอน ผู้ป่วยได้พยายามเผชิญกับปัญหา ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ได้รับเคมีบำบัดโดยการดูแลเยียวยาตนเองตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยจนกระทั่ง เสียชีวิตใน 5 ลักษณะ คือ 1) ประคับประคองความแข็งแรงของร่างกาย 2) ผ่อนคลายความทุกข์ใจ 3) ตั้งจิตสร้างสมบุญกุศล 4) วางแผนจัดการชีวิตและมรดก และ 5) ปรับใจสั่งเสียญาติ ผลการ เผชิญปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งปอดในช่วงที่ได้รับเคมีบำบัดมี 2 ลักษณะใหญ่ ๆ คือ 1) ผู้ป่วย ที่ปรับตัวได้จะมีร่างกายแข็งแรงขึ้น สบายใจขึ้น คงความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง และยอมรับ ความตายได้ 2) ผู้ป่วยที่ปรับตัวไม่ได้ จะมีความรู้สึกท้อแท้หมดหวัง และโทษผู้อื่น โดยมี ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเผชิญปัญหาของผู้ป่วย ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจ ความเข้มแข็งอดทน ความรู้สึกเกรงใจ ความไม่คุ้นเคย ความขัดแย้งทางด้านความเชื่อ เทคนิคการบอกข้อวินิจฉัย อาการของโรค อาการข้างเคียงของเคมีบำบัด การดูแลช่วยเหลือและกำลังใจ ระบบบริการพยาบาล เชื้อโรคฉวยโอกาส และ อุปสรรคในฤดูฝน ในช่วงที่ได้รับเคมีบำบัดผู้ป่วยมะเร็งปอดมีความ ต้องการการดูแลช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ คือ 1) ช่วยให้อาการดีขึ้นหรือหายป่วย 2) ให้แพ้ยาน้อยที่สุด 3) ความอบอุ่นใจ 4) ได้ปฏิบัติตามหลักศาสนา 5) การดูแลอย่างเข้าใจ 6) ระบบบริการที่เอื้ออำนวย และ 7) ให้ญาติยอมรับการสูญเสียได้ ผลการศึกษาทำให้ได้องค์ ความรู้ที่สำคัญแก่วิชาชีพคือ การให้การดูแลผู้ป่วยต้องคำนึงถึงปรากฎการณ์การดูแลเยียวยาตนเอง ของผู้ป่วยตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วยจนกระทั่งเสียชีวิต เกิดความเข้าใจถึงการรับรู้และการรับรู้และการ เผชิญปัญหาของผู้ป่วยมะเร็งปอดที่ได้รับเคมีบำบัด และได้แนวทางในการชี้แนะนโยบายการจัดระบบ บริการพยาบาลในหอผู้ป่วยที่รับรักษาพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งเพื่อส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีการเผชิญปัญหา ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

บรรณานุกรม :
ทิพมาส ชิณวงศ์ . (2540). การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทิพมาส ชิณวงศ์ . 2540. "การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทิพมาส ชิณวงศ์ . "การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2540. Print.
ทิพมาส ชิณวงศ์ . การรับรู้และการเผชิญปัญหาต่อการได้รับเคมีบำบัดของผู้ป่วยมะเร็งปอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2540.