ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา
นักวิจัย : ชญานนท์ แสงศรีจันทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=56737
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอ เชียงคำ จังหวัดพะเยา นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้คำของคนสามระดับอายุ โดยใช้คำศัพท์จำนวน 800 คำ ประกอบด้วยคำนาม 500 คำ คำกริยา 200 คำ คำวิเศษณ์ 85 คำ และคำสรรพนามและแสดงคำถาม 15 คำ นำไปสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้บอกภาษาไทลื้อ จำนวน 75 คน ใน 25 หมู่บ้าน โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับอายุ คือ ระดับอายุที่ 1 อายุ 56-70 ปี จำนวน 25 คน ระดับอายุที่ 2 36-50 ปี จำนวน 25 คน ระดับอายุที่ 3 อายุ 16-30 ปี จำนวน 25 คน ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การใช้คำ 800 คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ 1. ทั้งสามระดับอายุใช้คำศัพท์เหมือนกัน มีจำนวน 418 คำ (ร้อยละ 52.25) แบ่งเป็น คำนาม 258 คำ คำกริยา 88 คำ คำวิเศษณ์ 59 คำ และคำสรรพนามและแสดงคำถาม 13 คำ 2. ทั้งสามระดับอายุใช้คำศัพท์แตกต่างกัน มีจำนวน 91 คำ (ร้อยละ 11.37) แบ่งเป็น คำนาม 50 คำ คำกริยา 34 คำ และคำวิเศษณ์ 7 คำ 3. สองระดับอายุใช้คำศัพท์เหมือนกัน อีกระดับอายุหนึ่งใช้คำศัพท์แตกต่างออกไป มี จำนวน 291 คำ (ร้อยละ 36.37) แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ ระดับอายุที่ 1 กับ 2 ใช้เหมือนกัน ส่วนระดับอายุที่ 3 ใช้แตกต่างออกไป มีจำนวน 138 คำ แบ่งเป็นคำนาม 90 คำ คำกริยา 42 คำ และคำวิเศษณ์ 6 คำ ระดับอายุที่ 2 กับ 3 ใช้เหมือนกัน ส่วนระดับอายุที่ 1 ใช้แตกต่างออก ไป มีจำนวน 136 คำ แบ่งเป็นคำนาม 93 คำ คำกริยา 29 คำ คำวิเศษณ์ 12 คำ และคำสรรพนามและ แสดงคำถาม 2 คำ ระดับอายุที่ 1 กับ 3 ใช้เหมือนกัน ส่วนระดับอายุที่ 2 ใช้แตกต่างออกไป มีจำนวน 17 คำ แบ่งเป็นคำนาม 9 คำ คำกริยา 7 คำ และคำวิเศษณ์ 1 คำ ในหมวดคำต่าง ๆ นั้น หมวดคำที่ทั้งสามระดับอายุใช้คำศัพท์เหมือนกันมากที่สุด คือ หมวดคำสรรพนามและแสดงคำถาม รองลงมาคือหมวดคำวิเศษณ์ และหมวดคำนาม ตามลำดับ ส่วนหมวดคำกริยา เป็นหมวดคำที่ทั้งสามระดับอายุใช้คำศัพท์แตกต่างกันมากที่สุดถึงร้อยละ 17 จากคำศัพท์ทั้งหมด 800 คำ ระดับอายุที่ 2 ได้ใช้คำศัพท์เหมือนกับระดับอายุที่ 1 และ 3 ในอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก โดยใช้เหมือนกับระดับอายุที่ 1 จำนวน 138 คำ (ร้อยละ 17.25) และใช้เหมือนกับระดับอายุที่ 3 จำนวน 136 คำ (ร้อยละ 17) เมื่อพิจารณาการใช้คำโดยการเปรียบเทียบหมวดคำต่าง ๆ แล้ว พบว่า ในหมวดคำกริยาระดับ อายุที่ 2 จะใช้คำศัพท์เหมือนกับระดับอายุที่ 1 (ร้อยละ 21) มากกว่าที่จะใช้เหมือนกับระดับ อายุที่ 3 (ร้อยละ 14.5) ในหมวดคำวิเศษณ์ ระดับอายุที่ 2 จะใช้คำศัพท์เหมือนกับระดับอายุ ที่ 3 (ร้อยละ 14.11) มากกว่าที่จะใช้เหมือนกับระดับอายุที่ 1 (ร้อยละ 7.05) ส่วนหมวดคำ นามระดับอายุที่ 2 จะใช้คำศัพท์เหมือนกับระดับอายุที่ 1 และ 3 ในอัตราที่ใกล้เคียงกันมาก โดยใช้เหมือนกับระดับอายุที่ 1 (ร้อยละ 18) และใช้เหมือนกับระดับอายุที่ 3 (ร้อยละ 18.6) กล่าวได้ว่า ปัจจุบันนี้คนไทลื้อทั้งสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ ยังคงใช้คำ ศัพท์ที่เหมือนกันเป็นจำนวนมากในชีวิตประจำวัน เห็นได้จากคำศัพท์ที่แตกต่างกัน มีเพียง ร้อยละ 11.37 เท่านั้น

บรรณานุกรม :
ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ . (2541). การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ . 2541. "การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ . "การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
ชญานนท์ แสงศรีจันทร์ . การศึกษาวิเคราะห์การใช้คำของคนไทลื้อสามระดับอายุ ที่อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.