ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทของหมากในสังคมไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทของหมากในสังคมไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
นักวิจัย : จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=56583
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลหลักฐาน เรื่องราวของวัฒนธรรม การกินหมากและศึกษาบทบาทของหมากในสังคมไทย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและใช้ระเบียบ วิธีของงานวิจัยภาคสนามทางมานุษยวิทยา ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้การเข้าสังเกตการณ์โดยมีส่วนร่วม อย่างใกล้ชิดและสัมภาษณ์บุคคลอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อศึกษาวัฒนธรรมและบทบาทของหมากใน ชุมชนลาวครั่ง ผลการศึกษาครั้งนี้ช่วยชี้ให้เห็นว่า หมากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมไทย ในแง่ของ กระบวนการทางกายภาพของมนุษย์ หมากช่วยให้อาการเหนื่อยล้าง่วงเหงารำคาญใจซึ่งเป็นอุปสรรค ของการทำงานหมดไป ทำให้ร่างกายกระฉับกระเฉงขึ้น ส่งผลให้สามารถทำงานต่อเนื่องได้นาน คุณค่าของหมากในแง่นี้ได้เชื่อมโยงกับอุดมการณ์ของสังคมคือ ผลผลิต ความอุดมสมบูรณ์ ซึ่ง นำไปสู่ความมั่นคงเข้มแข็งและความอยู่รอดของสังคม นอกจากนี้ลักษณะการใช้ผลผลิตของต้นหมาก ที่ให้ผลดก ยังสอดคล้องกับอุดมการณ์ดังกล่าวของสังคม ดังนั้นหมากจึงถูกใช้สื่อความหมายเชิง สัญลักษณ์ในระดับและบริบทต่าง ๆ ของสังคม โดยขยายขอบเขตจากระดับปัจเจกบุคคลมาสู่กลุ่ม บุคคล สังคมและจักรวาล และแม้ว่าสังคมโดยทั่วไปจะรับรู้ความหมายของหมกในแง่ของการเชื่อม โยงความสัมพันธ์ การแสดงน้ำใจไมตรีโดยผ่านการแลกเปลี่ยน ซึ่งหมายถึงการให้ การรับและการ ให้คืน แต่อย่างไรก็ตามจุดมุ่งหมายที่สังคมตระหนักถึงยังคงเป็นเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ และความแข็งแกร่งเป็นเอกภาพของสังคม ซึ่งสะท้อนออกมาในประเพณีพิธีกรรมและการดำเนินชีวิต เมื่อมองวัฒนธรรมการกินหมากของมุมมองทางศิลปะ จะสะท้อนถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนใน สังคมนั้น ถ้าคนในสังคมมีวิธีการกินหมากที่เรียบง่าย ไม่พิถีพิถันกับภาชนะที่ใส่หมากพลู ลวดลายที่ใช้ไม่ซับซ้อน เน้นช่องว่าง สังคมนั้นจะมีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายรักสงบ ไม่ค่อยมีความแตกต่างทางชนชั้น ซึ่งแตกต่างจากสังคมที่มีระเบียบแบบแผนกฎเกณฑ์ กติกาที่ ชัดเจน มีความหลากหลายของกลุ่มชน รูปแบบของวัฒนธรรมการกินหมากก็จะสะท้อนถึงความซับซ้อน เชี่ยนหมากภาชนะต่าง ๆ ที่ใช้จะพิถีพิถันสวยงาม ลวดลายมีแบบแผน ไม่ค่อยมีช่องว่าง

บรรณานุกรม :
จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี . (2539). บทบาทของหมากในสังคมไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี . 2539. "บทบาทของหมากในสังคมไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี . "บทบาทของหมากในสังคมไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
จิรวรรณ ตั้งจิตเมธี . บทบาทของหมากในสังคมไทย : ศึกษากรณีหมู่บ้านโคก ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.