ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : วรพงศ์ อนันตวรธรรม, 2523-
คำค้น : การออกแบบระบบ , การประเมินผลทางการศึกษา -- การประมวลผลข้อมูล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธนาวรรณ จันทรัตนไพบูลย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312177 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1665
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา และระบบการนำส่งสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้ข้อมูลจากคณาจารย์และสำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นกรณีศึกษาวิจัย ในการวิจัยนั้นเริ่มจากการศึกษาวิธีการดำเนินงานบันทึกสัญลักษณ์และประมวลผลการศึกษานิสิตของสำนักทะเบียนและประมวลผล และรวบรวมข้อมูลความต้องการของอาจารย์ในด้านต่างๆ ได้แก่ การใช้ข้อมูลของนิสิตในรูปแบบแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ประเมินผลการศึกษารายวิชา และแนวทางในการนำส่งสัญลักษณ์ โดยวิธีการสัมภาษณ์อาจารย์กลุ่มตัวอย่างจำนวนหนึ่ง และออกแบบสำรวจความคิดเห็นไปยังอาจารย์ท่านอื่นๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จากนั้นจึงได้นำผลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลมาออกแบบและพัฒนาระบบเป็น 2 ส่วน คือ ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชา และระบบการนำส่งสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูล ระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาสร้างขึ้นเพื่อช่วยอาจารย์ในการประเมินผลการศึกษารายวิชา โดยเป็นระบบที่มีความยืดหยุ่นสูง สามารถใช้ข้อมูลการลงทะเบียนของนิสิตจากสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นข้อมูลนำเข้า และผลที่ได้จากระบบนั้นสามารถใช้นำส่งผลการศึกษาไปยังระบบนำส่งสัญลักษณ์ฯ ได้ทันที ซึ่งการทำงานของระบบนั้นเป็นแบบโดดเดี่ยวบนระบบปฏิบัติการไมโครซอฟท์วินโดวส์ พัฒนาด้วยไมโครซอฟท์วิชวลเบสิก และมีไมโครซอฟท์แอกเซสเป็นระบบจัดการฐานข้อมูล ระบบการนำส่งสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูล สร้างขึ้นเพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สำนักทะเบียนและประมวลผลบันทึกและประมวลผลสัญลักษณ์ โดยมีการพัฒนาทางเลือกในการนำส่งสัญลักษณ์ไว้ 3 วิธี คือ การนำส่งด้วยเอกสาร CR58 ซึ่งเป็นวิธีการเดิม การนำส่งด้วยแผ่นบันทึก และการนำส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต เพื่อให้อาจารย์ได้เลือกใช้ตามความต้องการ ทั้งนี้ผลการศึกษาที่นำส่งนั้นสามารถสร้างได้จากโปรแกรมอื่น ไม่จำเป็นต้องสร้างจากระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาที่จัดทำขึ้น นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีลายเซ็นดิจิทัลมาใช้ในการนำส่งสัญลักษณ์ ทำให้สามารถยืนยันตัวผู้ส่งและความถูกต้องของข้อมูลได้ ซึ่งการทำงานของระบบนั้นเป็นแบบระบบรับ-ให้บริการเว็บ ที่พัฒนาด้วยภาษาจาวา และมีไมโครซอฟท์แอกเซสเป็นระบบจัดการฐานข้อมูลจำลอง โดยอาศัยโครงสร้างข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผลเป็นตัวอย่าง จากผลการทดสอบระบบสารสนเทศปรากฏว่า ระบบที่พัฒนาสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสอดคล้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งคาดว่าระบบที่พัฒนาขึ้นนั้นจะสามารถนำไปเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของสำนักทะเบียนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างราบรื่น

บรรณานุกรม :
วรพงศ์ อนันตวรธรรม, 2523- . (2547). การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพงศ์ อนันตวรธรรม, 2523- . 2547. "การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรพงศ์ อนันตวรธรรม, 2523- . "การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
วรพงศ์ อนันตวรธรรม, 2523- . การพัฒนาระบบการประเมินผลการศึกษารายวิชาและการนำสัญลักษณ์เข้าสู่ฐานข้อมูลทะเบียนนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.