ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์
นักวิจัย : ศรันยา อุดมศรี, 2524-
คำค้น : การกำหนดงานการผลิต , ระบบการผลิตแบบโฟลว์ชอป , โรงงานประกอบรถยนต์ , ฮิวริสติก
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิภาวี ธรรมภรณ์พิลาศ , สีรง ปรีชานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741762208 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1664
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัมนาวิธีการแก้ปัญหาการจัดตารางการผลิต สำหรับระบบผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีสถานที่เก็บงานระหว่างกระบวนการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาลำดับของงานที่ทำให้เวลาปิดงานของระบบดีที่สุด โดยในงานวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรกคือการพัฒนาวิธีค้นหาคำตอบแบบฮิวริสติก เป็นการเปรียบเทียบวิธีฮิวริสติก NEH และวิธีฮิวริสติกที่ได้ทำการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลเวลาการดำเนินงานที่เป็นค่าคงที่จาก OR-Library และในส่วนที่สองเป็นการนำวิธีฮิวริสติก NEH และวิธีฮิวริสติกที่พัฒนามาประยุกต์ใช้กับสายการผลิตของโรงงานกรณีศึกษา ผู้วิจัยทำการพัฒนาวิธีฮิวริสติกซึ่งแบ่งการทำงานออกเป็น 2 ขั้นตอน ขั้นตอนแรกคือการเรียงลำดับงานเริ่มต้น โดยในขั้นตอนนี้เป็นการทดลองสร้างลำดับงานเริ่มต้นใหม่ ขั้นตอนที่ 2 คือขั้นตอนการแทรกงานลงในตำแหน่งต่างๆ ของลำดับงาน ให้สอดคล้องกับลำดับงานเริ่มต้นที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 จากนั้นทำการประเมินผลในงานวิจัยส่วนแรกโดยเปรียบเทียบเวลาปิดงานของระบบที่ได้จากวิธีฮิวริสติก กับค่าคำตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ พบว่าวิธีที่พัฒนาจากวิธีฮิวริสติกของ Palmer, วิธี Sum Absolute Differences และวิธี Sum Absolute Residuals สามารถหาค่าคำตอบที่ดีกว่าวิธีฮิวริสติก NEH และวิธีฮิวริสติกที่พัฒนาเหล่านี้มีประสิทธิภาพในการหาคำตอบที่ไม่ต่างกันที่ระดับความเชื่อมั่น 90% ในส่วนที่สองพบว่าวิธีฮิวริสติกที่พัฒนาสามารถหาลำดับของงานที่ทำให้เวลาปิดงานของระบบน้อยลงกว่าแผนการผลิตในปัจจุบันของโรงงานกรณีศึกษา นอกจากนั้นวิธีฮิวริสติกที่พัฒนายังสามารถหาคำตอบใกล้เคียงกับค่าคำตอบที่ดีที่สุดที่ได้จากแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ นั่นคือเปอร์เซ็นต์ความแตกต่างของคำตอบโดยเฉลี่ยไม่มากกว่า 1% และจากการวิเคราะห์ความไวของวิธีฮิวริสติกที่พัฒนาพบว่าวิธีฮิวริสติกที่พัฒนาจากฮิวริสติกของ Palmer มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงที่น้อยที่สุดจากสมมติฐานว่าถ้าหากมีการเสียของเครื่องจักร

บรรณานุกรม :
ศรันยา อุดมศรี, 2524- . (2547). การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรันยา อุดมศรี, 2524- . 2547. "การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศรันยา อุดมศรี, 2524- . "การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ศรันยา อุดมศรี, 2524- . การจัดตารางการผลิตสำหรับระบบการผลิตแบบไหลเลื่อนที่ไม่มีบัฟเฟอร์ โดยวิธีฮิวริสติก กรณีศึกษา : โรงงานประกอบรถยนต์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.