ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
นักวิจัย : ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ
คำค้น : ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ , ฐานข้อมูลเชิงวัตถุ , การโปรแกรมเชิงวัตถุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : พรศิริ หมื่นไชยศรี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745312339 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1650
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาโครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โครงร่างฯ นี้เป็นแนวทางหนึ่งในการนำกลับมาใช้ใหม่ในระดับโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งทำให้การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุเพื่อจัดเก็บวัตถุในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ทำได้โดยง่าย นักออกแบบโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการออกแบบการจัดเก็บวัตถุในฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และโปรแกรมเมอร์ซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการใช้งานฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สามารถนำโครงร่างฯไปใช้งาน โดยโครงร่างฯ รองรับการใช้งานฐานข้อมูลเชิงวัตถุในการเพิ่มวัตถุ การปรับปรุงวัตถุ การลบวัตถุ การดึงวัตถุกลับมาใช้งาน ภายใต้ความสัมพันธ์คลาสแบบ ซิงเกิลคลาส การรับทอดคลาส ภาพรวมกลุ่มคลาส และคอมโพสิตชันคลาส และประโยคคำสั่งเอสคิวแอลถูกซ่อนภายใต้โครงร่างฯ โดยโปรแกรมเมอร์ไม่ต้องเขียนคำสั่งเอสคิวแอลไว้ภายในโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ หลังจากพัฒนาโครงร่างฯ และนำไปใช้งานกับภาษา C++ ร่วมกับฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ MySQL และนำไปพัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้าแบบง่าย พบว่าใช้เวลาในการออกแบบและสร้างชุดคำสั่งโดยรวมน้อยกว่าไม่ใช้โครงร่างฯ เนื่องด้วยการใช้โครงร่างฯ คือการนำกลับมาใช้ใหม่แบบหนึ่งย่อมทำให้การพัฒนาเร็วขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องทำการออกแบบและเขียนชุดคำสั่งที่โครงร่างฯจัดการให้ การบำรุงรักษาทำได้ง่ายกว่าไม่ใช้โครงร่างฯ และไม่พบคำสั่งเอสคิวแอลในรหัสคำสั่งของโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุ แต่นักวิเคราะห์และโปรแกรมเมอร์จะมีช่วงเวลาในการศึกษาเรียนรู้การใช้งานโครงร่างฯ อยู่ระดับหนึ่งด้วยเช่นกัน

บรรณานุกรม :
ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ . (2547). โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ . 2547. "โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ . "โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ธวัชชัย บุญยฤทธิ์กิจ . โครงร่างโปรแกรมประยุกต์เชิงวัตถุสำหรับพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.